Danes je 30.11.2023

Praktične informacije - Obračun plač
Praktične informacije - Obračun plač

 

Kazalo:

 

1. Povzetek najpomembnejših podatkov za obračun plač

Tabela: Povzetek najpomembnejših podatkov za obračun plač

Mesec tekočega obračuna plače za SEPTEMBER 2023

Minimalna plača 

Povprečna bruto plača

Bruto plača za tromesečje 

Najnižja osnova za PSV

Zadnji podatek SURS za predpretekli mesec (objava po 23. dnevu v  tekočem mesecu)

 1.203,36

2.174,70

2.199,51

1.214,35

Vir: Stat.si

2. Povprečna plača oktober 2022

Tabela: Povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (PP10 N-1)


Obdobje

Pov. pl. oktober

Upokojenci, dijaki, študentje

S.p. in zasebniki

S.p. in zasebniki

Sobodajalci Sobodajalci

2023

2.024,03

6,07

 10,73

32,18

4,47

13,41

To so pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 2023. Glejte tudi točko 8.

Vir: Verlag Dashöfer

Tabela: Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za zadnje leto 


2022

2.023,92

S.p. (minimalni prispevki) 2023

1.214,35

Neto plača 

1.318,64

Vir: Verlag Dashöfer

3. Minimalna plača (MP)

Tabela: Minimalna plača preračunana na zneske iz predpisov, ki se sklicujejo nanjo


Obdobje

Minimalna plača (MP)

20 % MP

70 % MP

76 % MP

160% MP

Razlika Najnižja osnova za PSV* - MP

1/174 MP

Povezava

Plače, Regres za letni dopust

Invalidi

Invalidi

Izvršba

Štipendija

Plače

Upokojenci, študentje

2023

 1.203,32

240,66

 842,32

914,52

1.925,31

6,92

Vir: PISRS

* PSV: Prispevki za socialno varnost

4. Dohodninska lestvica

Tabela: Stopnje dohodnine pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz zaposlitve za davčno leto 2023 (opomba) 

Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih

 

Znaša dohodnina v eurih

 

Nad

Do

 

 

 

729,58

 

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 %  nad  729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 %  nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 %  nad 4.291,67

6.180,00

 

1.929,53

+ 45 %  nad 6.180,00

Vir: FURS

5. Dohodninske olajšave

Tabela: Davčne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve za leto 2023

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih

 Znaša splošna olajšava v evrih

Nad

Do

 

 

1.333,33

   416,67 + (1.563,45 - 1,17259 x bruto dohodek)

1.333,33

 

416,67

Vir: FURS

 

Tabela: Osebne in posebne olajšave, ki se upoštevajo mesečno za leto 2023

Namen

Mesečna olajšava v eurih

invalidu s 100% telesno okvaro

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

125,00

zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

125,00 

Za 1. vzdrževanega otroka

224,83

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

814,75

Za 2. vzdrževanega otroka

244,42

Za 3.vzdrževanega otroka

407,67

Za 4. vzdrževanega otroka

570,92

Za 5.vzdrževanega otroka

734,17

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za

mesečno za 163,25 eura glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

 za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

224,83

Znesek davčne olajšave iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja

2.903,66 

Posebna olajšava za mlade: – zavezancem do dopolnjenega 29. leta

108,33

Vir: FURS

6. Delovni dnevi

Tabela:  Število delovnih dni po mesecih v letu 2023


2023

delovniki (ur)

prazniki (ure)

skupaj dni

skupaj ur

januar

21 (168)

1 (8)

22

176

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

23 (184)

 

23

184

april

18 (144)

2 (16)

20

160

maj

21 (168)

2 (16)

23

184

junij

22 (176)

 

22

176

julij

21 (168)

 

21

168

avgust

22 (176)

1 (8)

23

184

september

21 (168)

 

21

168

oktober

21 (168)

1 (8)

22

176

november

21 (168)

1 (8)

22

176

december

19 (168)

2 (16)

21

168

SKUPAJ

249 (1992)

11 (88)

260

2080

Vir: Verlag Dashöfer

7. Povračila stroškov

7.1 Prehrana

Tabela: Prehrana med delom

Najvišji davčno priznani znesek za prehrano med delom

Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 7. 2023

7,96 EUR

6,91 EUR

7.2 Prevoz

Tabela: Prevoz na delo in z dela 

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

10% od cene litra 95 oktanskega bencina in obračunana kilometrina javni sektor

0,21 evra

TUKAJ

Vendar se v davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 evrov

Vendar znesek izplačila kilometrine ni manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo.

7.3 Kilometrina

Tabela: Kilometrina za službeno pot

Obdobje

Povezava

Gospodarstvo

Javni sektor

2022

Službena pot

0,43 evra

TUKAJ

Vir: Verlag Dashöfer

7.4 Delo od doma

Tabela: Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu

Obdobje

Gospodarstvo

Javni sektor (priporočeno)

od 24.2. 2023

4.05 EUR/dan

2,00 EUR/dan

Vir: Verlag Dashöfer

8. Druga dela (Ne zaposlitev)

Tabela: Povzetek prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku mesečno 

Obdobje

S.p.

Zasebnik

Sobodajalci

Osebno dopolnilno delo

Od 1.4. 2023

42,19

42,19

17,57

11,79

Od 1.4. 2022

 41,04

41,04

17,09

11,47

Opomba:To so prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku.

Glejte tudi točko 2.

Vir: Verlag Dashöfer

 
Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji