Danes je 19.1.2022

Praktične informacije - Obračun plač
Praktične informacije - Obračun plač

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ 

Mesec

Minimalna plača 2022 in minimalni regres 2022*

Povprečna bruto plača – podatek za oktober 2021

december 2021

1.074,43 EUR

1.886,48 EUR

* Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2022, je 1.074,43 evra. Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1. 7. do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 evrov. 

Vir:Stat.si


Število delovnih dni po mesecih v letu 2022

2021

delovniki (ur)

prazniki (ure)

skupaj dni

skupaj ur

januar

21 (168)

21

168

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

23 (184)

23

184

april

19 (152)

2 (16)

21

168

maj

21 (168)

1 (8)

22

176

junij

22 (176)

22

176

julij

21 (168)

21

168

avgust

22 (176)

1 (8)

23

184

september

22 (176)

22

176

oktober

20 (160)

1 (8)

21

168

november

21 (168)

1 (8)

22

176

december

22 (176)

1 (8)

23

184

SKUPAJ

253 (2024)

8 (64)

261

2088

 Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 2022

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača za oktober 2021 znaša 1.886,48 EUR = PP) so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2022:

Vrste zavarovancev

Stopnja/osnova

Znesek prispevka od

1. 1. do

31. 12. 2022

Način plačevanja prispevka

Zavarovanci iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 

Državljani RS in tujci, zavarovani v tujini, za čas prebivanja v RS, ko ne morejo koristiti pravic iz tujine

8,20 % od PP

154,69 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 17., 18., in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

 

Prejemniki socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova

2 % od PP

37,73 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ

Zaporniki

0,53 % od PP

in

12,92 % od PP

 

10,00 EUR

in

243,73 EUR

 

mesečno

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji)

 

 

0,53 % od PP

in

6,36 % od 25 % PP

 

 

10,00 EUR

in

30,00 EUR

 

 

mesečno

 

Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (sobodajalci)

 

0,53 % od PP*5/12

in

6,36 % od 25 % PP*5/12

 

4,17 EUR

50,04 EUR

in

12,50 EUR

150,00 EUR

 

mesečno ali

enkrat letno

 

mesečno ali

enkrat letno

 

Zavarovanci iz 1., 3., 6., 9. in 12. točke 17. člena in 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena ZZVZZ

Dijaki, študenti pri praktičnem in študentskem delu, idr.

0,30 % od PP

5,66 EUR

mesečno

Zavarovanci iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ

Osebe, ki sodelujejo v organiziranih akcijah, npr. civilne zaščite

0,40 % od PP

7,55

EUR

enkrat letno

Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku – zneski veljajo od 1. 4. 2021!

V Uradnem listu RS, št. 36/2021, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2021 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju –ZPIZ-2, določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:

Vrsta pavšalnega prispevka

Sklep o določitvi prispevkov

Znesek od

1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Znesek od

1. 4. 2021 dalje

- za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.)

3. člen

7,33 EUR mesečno

7,76 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi)

4. člen

10,96 EUR

letno

11,60 EUR

letno

- za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep)

5. člen

14,60 EUR mesečno

15,45 EUR mesečno

- za zavarovance iz prve alinee prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2)

6. člen

36,56 EUR mesečno

38,68 EUR mesečno

- za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2)

7. člen

182,80 EUR letno

ali

15,23 EUR mesečno

193,40 EUR letno

ali

16,11 EUR mesečno

- za zavarovance iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti)

8. člen

3,63 EUR

letno

3,84 EUR

letno

Obračun obveznih dajatev pri plačilu študentskega dela

  • 15,5 %prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme dijaka/študenta
  • 8,85 %prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca
  • 0,53 %prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v breme delodajalca
  • 6,36 %prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca
  • obremenitev s koncesijama (16 % in 2 %).

  

Podatki po Uredbi o povračilih stroškov

Dnevnice – Slovenija (od 6 do 8 ur)

7,75 EUR

Dnevnice – Slovenija (od 8 do 12 ur)

10,68 EUR

Dnevnice – Slovenija (nad 12 ur)

21,39 EUR

Kilometrina (prevoz na službenem potovanju)

0,37 EUR/km

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

0,18 EUR/km

Terenski dodatek oz. povračilo stroškov za delo na terenu/dan

4,49 EUR

 

Dnevnice za službena potovanja v tujini

nad 14 do 24 ur

do višine 100 % dnevnice

nad 8 do 14 ur

do višine 75 % dnevnice

nad 6 do 8 ur

do višine 25 % dnevnice

Zasebni sektor – službene poti v tujini od 01.01.2021 dalje:

Tabela: Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19), stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino od 1. 1. 2021

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE

v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)

Albanija

40 €

 Andora

40 €

 Armenija

40 €

 Avstralija

60 $

Avstrija

55 €

 Azerbajdžan

40 €

 Belgija

63 €

 Belorusija

40 €

 Bolgarija

40 €

 Bosna in Hercegovina

40 €

 Ciper

40 €

 Češka

40 €

 Črna gora

40 €

 Danska

55 €

 Estonija

40 €

 Finska

55 €

 Francija

55 €

 Grčija

40 €

 Gruzija

40 €

 Hrvaška

40 €

 Irska

55 €

 Islandija

55 €

 Italija

55 €

 Japonska

100 $

Kanada

60 $

 Kitajska

44 $

 Kosovo

40 €

 Latvija

40 €

 Lihtenštajn

55 €

 Litva

40 €

 Luksemburg

55 €

 Madžarska

40 €

 Malta

40 €

 Moldavija

40 €

 Monako

55 €

 Nemčija

55 €

 Nizozemska

55 €

 Norveška

55 €

 Nova Zelandija

60 $

 Poljska

40 €

 Portugalska

55 €

 Romunija

40 €

 Rusija

40 €

 San Marino

40 €

 Severna Makedonija

40 €

 Slovaška

40 €

 Srbija

40 €

 Španija

55 €

 Švedska

55 €

 Švica

55 €

 Turčija

40 €

 Ukrajina

40 €

 Vatikan

55 €

 Združene države Amerike

60 $

 Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

55 €

 Druge države

50 $

 Hongkong

70 $

 Moskva

80 €

 Peking

90 $

 Sankt Petersburg

80 €

 Šanghaj

90 $

Tabela: Dnevnice za službeno potovanje v tujino od 1. 1. 2021 glede na število obrokov

 

Službeno potovanje v tujino traja

Dnevnica

Število obrokov, ki pripada

Zajtrk, odšteje se

Kosila, odšteje se

Večerja, odšteje se

14 do 24 ur

Cela

Trije

- 10 %

- 35 %

- 35%

8 do 14 ur

75 %

Dva

- 15 %

- 40 %

- 40 %

6 do 8 ur

25 %

En

 

 

 

Če je zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice.

Podatki o prehrani med delom

Najvišji davčno priznani znesek za prehrano med delom

6,12 EUR

 
Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji