Danes je 9.12.2022

Praktične informacije - Obračun plač
Praktične informacije - Obračun plač

 

Kazalo:

 

1. Povzetek zneskov

Tabela: Povzetek najpomembnejših podatkov za obračun plač


Mesec

Minimalna plača 

Povprečna bruto plača

Bruto plača za tromesečje 

oktober

 1.074,43

1.986,82

1.999,00

Vir: Stat.si

2. Povprečna plača oktober 2021

Tabela: Povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (PP10 N-1)


Obdobje

Pov. pl. oktober

Upokojenci, dijaki, študentje

S.p. in zasebniki

S.p. in zasebniki

Sobodajalci Sobodajalci

2022

 1.886,48 

 5,66

 10,00

30,00

4,17

12,50

To so pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 2022. Glejte tudi točko 8.

Vir: Verlag Dashöfer

Tabela: Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za zadnje leto 


2021

1.969,59

S.p. (minimalni prispevki) 2022

1.181,75

Neto plača 

1.270,30

Vir: Verlag Dashöfer

3. Minimalna plača (MP)

Tabela: Minimalna plača preračunana na zneske iz predpisov, ki se sklicujejo nanjo


Obdobje

Minimalna plača (MP)

20 % MP

70 % MP

76 % MP

160% MP

Razlika Najnižja osnova za PSV* - MP

1/174 MP

Povezava

Plače, Regres za letni dopust

Invalidi

Invalidi

Izvršba

Štipendija

Plače

Upokojenci, študentje

2022

 1.074,43 

 214,89

 752,10

816,57

1.719,09

107,32

6,17

Vir: PISRS

* PSV: Prispevki za socialno varnost

4. Dohodninska lestvica

Tabela: Stopnje dohodnine pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz zaposlitve (opomba) 


Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih

 

Znaša dohodnina v eurih

 

Nad

Do

 

 

 

729,58

 

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 %  nad  729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 %  nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 %  nad 4.291,67

6.180,00

 

1.929,53

+ 45 %  nad 6.180,00

Vir: FURS

5. Dohodninske olajšave

Tabela: Davčne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve


Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

 

Nad

Do

 

 

1.143,03

   375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)

1.143,03

 

375,00

Vir: FURS

 

Tabela: Osebne in posebne olajšave, ki se upoštevajo mesečno

Namen

Mesečna olajšava v eurih

invalidu s 100% telesno okvaro

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

125,00

zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

125,00 

Za 1. vzdrževanega otroka

209,17

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

757,91

Za 2. vzdrževanega otroka

227,39

Za 3.vzdrževanega otroka

379,26

Za 4. vzdrževanega otroka

531,12

Za 5.vzdrževanega otroka

682,99

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za

mesečno za 151,87 eura glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

 za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

209,17 

Znesek davčne olajšave iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja

2.903,66 

Vir: FURS

6. Delovni dnevi

Tabela:  Število delovnih dni po mesecih v letu 2022


2022

delovniki (ur)

prazniki (ure)

skupaj dni

skupaj ur

januar

21 (168)

 

21

168

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

23 (184)

 

23

184

april

19 (152)

2 (16)

21

168

maj

21 (168)

1 (8)

22

176

junij

22 (176)

 

22

176

julij

21 (168)

 

21

168

avgust

22 (176)

1 (8)

23

184

september

22 (176)

 

22

176

oktober

20 (160)

1 (8)

21

168

november

21 (168)

1 (8)

22

176

december

21 (168)

1 (8)

22

176

SKUPAJ

252 (2016)

8 (64)

260

2080

Vir: Verlag Dashöfer

7. Povračila stroškov

7.1 Prehrana

Tabela: Prehrana med delom

Najvišji davčno priznani znesek za prehrano med delom september

Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 10. 2022

7,96 EUR

6,15 EUR

7.2 Prevoz

Tabela: Prevoz na delo in z dela za oktober 2022

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

10% od cene litra 95 oktanskega bencina in obračunana kilometrina javni sektor

0,21 evra

0,1520 evra

Vendar se v davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 evrov

Vendar znesek izplačila kilometrine ni manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo.

7.3 Kilometrina

Tabela: Kilometrina za službeno pot za oktober 2022

Obdobje

Povezava

Gospodarstvo

Javni sektor

2022

Službena pot

0,43 evra

0,4560 evra

Vir: Verlag Dashöfer

8. Druga dela (Ne zaposlitev)

Tabela: Povzetek prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku mesečno 

Obdobje

S.p.

Zasebnik

Sobodajalci

Osebno dopolnilno delo

Od 1.4. 2022

 41,04

41,04

17,09

11,47

Opomba:To so prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku.

Glejte tudi točko 2.

Vir: Verlag Dashöfer

 
IZPOSTAVLJAMO

Varstvo osebnih podatkov za kadrovike

 

NOVO: Inšpekcijski nadzor IRSD (modul premium)

 

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji