Danes je 19.7.2024

Input:

ZIUOOPE - ukrepi za delodajalce (delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa)

16.6.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 38 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Delavca bi po 138. členu ZDR poslali na čakanje na delo doma za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Ali je podjetje upravičeno do subvencije po zakonu ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE), sprejet dne 31. 5. 2020, Poglavje ''Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa.'' ... 11. do 23. Člen. To pomeni, da bi bilo podjetje vsak mesec upravičeno do subvencije 448 EUR.

Najprej izpostavljamo, da vprašanje ni popolnoma jasno. Navajate, da bi delavca na čakanje na delo doma po 138. členu ZDR-1, torej ko delodajalec iz poslovnega razloga začasno ne more zagotavljati dela.  Sprašujete pa, ali bi bilo podjetje upravičeno do delno subvencioniranega delovnega časa po ZIUOOPE. Ukrep delno subvencioniranega skrajšanega delovnega časa je namreč z namenom ohranitve delovnih mest namenjen delodajalcem, ki zaradi posledic epidemije in začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov delavcem, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredijo delo s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo delavca, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas (vsaj 20 ur na teden). Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, določeno s tem zakonom. Če torej delavcu sploh ne morete zagotavljati dela (in bo napoten na čakanje po 138. členu ZDR-1), potem mu očitno delovni čas ni hkrati skrajšan.

Kateri delodajalci se lahko poslužijo ukrepa delnega subvencioniranega DČ? Kdaj izpolnjujejo pogoje in katere so omejitve ob katerih se ukrepov ne moremo poslužiti?

Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:

– je pravna ali fizična oseba in ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in

– po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.

Pri tem opozarjamo še na določbo 22. člena ZIUOOPE, ki določa, da ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa se izvaja v skladu s točko 3.10 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. To pa pomeni, da bodo morali biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

- pomoč ne presega 800.000 EUR na podjetje. Vsi uporabljeni zneski morajo biti bruto zneski, tj. zneski pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

- pomoč se odobri na podlagi sheme pomoči s predvidenim proračunom;

- pomoč se lahko odobri podjetjem, ki dne 31. decembra 2019 niso bila podjetja v težavah; lahko se odobri podjetjem, ki niso podjetja v težavah in/ali ki dne 31. decembra 2019 niso bila podjetja v težavah, ampak so se s težavami soočila ali vanje zašla po tem datumu zaradi izbruha COVID-19;

- pomoč se lahko odobri najkasneje 31. decembra 2020;

- pomoč, odobrena podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, je pogojena s tem, da se ne prenese delno ali v celoti na primarne proizvajalce, in ni določena na podlagi cene ali količine proizvodov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali ki so jih zadevna podjetja dala na trg. Za sektorje kmetijstva, ribištva in akvakulture znesek pomoči ne sme presegati 120.000 EUR veljajo določene posebnosti.

1. Delavec ima odrejen skrajšan delovni čas 24 ur na teden na način, da dela 3 dni v tednu po 8 ur. Naslednji teden 25. 6. 2020 je praznik. Koliko ur lahko dela naslednji teden (24 ur + praznik ali 16 ur + praznik)? Ali se praznik normalno plača?

Delavec mora delo opravljati na način, kot je določen v pisni odredbi. Ob tem opozarjamo, da je način razporeditve delovnega časa vezan tudi na pogodbo o zaposlitvi in možnosti, ki jih le-ta v zvezi z delovnim časom predvideva. 

Za podajo nedvoumnega odgovora na vaše vprašanje je ključen podatek o konkretni razporeditvi delovnega časa tega delavca. Če je v okviru skrajšanja delovnega časa in na podlagi odredbe planiran za delo od ponedeljka do srede, v četrtek in petek pa je tak delavec napoten na čakanje na delo in za ta čas prejema nadomestilo plače, ocenjujemo, da mu gre tudi za praznik, nadomestilo plače v višini, kot je z zakonom predvidena za čakanje na delo.

Na drugi strani pa v primeru, če ima delavec na podlagi odredbe planirano delo od torka do četrtka, pri čemer je v ponedeljek in petek »na čakanju«, pa menimo, da mu naslednji teden, ko je 25. 6. 2020 praznik in delavec iz tega razloga dela ne bo opravljal, pripada nadomestilo plače v polni višini, pri čemer bo ta teden torej dejansko opravljal delo v trajanju 16 ur.

2. Delavec ima odrejen skrajšan delovni čas 24 ur na teden na način, da dela 3 dni v tednu po 8 ur. Vročil nam je odpoved pogodbe o zaposlitvi. Izkoristiti mora še 5 dni dopusta, katerega bo koristil od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020 (ponedeljek - petek), nato ga odjavimo iz zavarovanj. Je prav tako ali v primeru skrajšanega delovnega časa tudi dopust koristi le v obsegu 24 ur na teden?

Delavec, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom, kot to določa ZIUOOPE v prvem odstavku 14. člena. Nadalje izpostavljamo pomembno določbo četrtega odstavka 160. člena ZDR-1, v skladu s katerim se letni dopust določa in izrablja v delovnih dnevih.

V konkretnem primeru ima torej delavec še 5 dni letnega dopusta, ki naj ga izrabi do konca odpovednega roka, pri čemer morebitno opravljanje dela s skrajšanim delovnim časom, ni relevantno.

3. Delavci imajo odrejen skrajšan delovni čas 24 ur na teden na način, da delajo 3 dni v tednu po 8 ur od 1. 6. 2020 do preklica. V mesecu juliju nameravamo odrediti 32 urni delovnik na način, da bodo delali 4 dni v tednu po 8 ur. Glede na to, da je potrebo ure izravnati na tedenski ravni, nameravamo SDČ 32 ur odrediti od ponedeljka 29. 6. 2020 naprej. Je prav tako? Kako bo to vplivalo na pripravo REK obrazca, ko se med mesecem spremeni fond ur v SDČ?

Kot že rečeno, mora delavec delo opravljati na način in v obsegu, kot izhaja iz pisne odredbe, pri čemer je zelo pomembno, da je način razporeditve delovnega časa vezan tudi na pogodbo o zaposlitvi in ob upoštevanju možnosti, ki jih le-ta v zvezi z delovnim časom predvideva.

Če se spremeni obseg skrajšanega delovnega časa je delavcem treba vročiti novo odredbo, pri čemer zakon ne predvideva posebnega pogoja, da se obseg skrajšanega delovnega časa lahko določa zgolj