Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 46/2017, Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, z dne 28.1.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati domače ali tuje pravne osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: tuje pravne osebe) ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: dovoljenja).
(2)  Ta pravilnik določa tudi postopkovne pogoje za pridobitev, obnovitev ali odvzem dovoljenja, imenovanje komisij in vodenje vpisnika.
2. člen
(strokovne naloge)
(1)  Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog:
1.  obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju:
a)  toplotne razmere
b)  hrup
c)  osvetlitvene razmere
č)  vibracije
d)  elektromagnetna sevanja
e)  umetna optična sevanja
f)  nevarne kemijske snovi na delovnem mestu
2.  obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.
(2)  Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
3. člen
(strokovni delavci)
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge s tolikšnim številom zaposlenih strokovnih delavcev, ki so zaposleni za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika, da so strokovne naloge opravljene v skladu z metodologijami, ki jih mora vsebovati vloga iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
4. člen
(tehnična oprema)
(1)  Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora za opravljanje strokovnih nalog imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo, s katero mora strokovni delavec, ki opravlja strokovne naloge, znati ravnati.
(2)  Tehnična oprema, potrebna za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju)
(1)  Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju, mora imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika, v skladu z vrstami obdobnih preiskav, ki jih opravlja, in metodologije izvajanja obdobnih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju.
(2)  Tehnična oprema iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati zahteve veljavnih tehničnih standardov in omogočati izvajanje meritev v najmanj takšnih merilnih območjih, ki vsebujejo vrednosti, določene s predpisi s