Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 360/2017, Uredba o sevalnih dejavnostih, z dne 4.3.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o sevalnih dejavnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1) in ureja:
-  vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost,
-  sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti,
-  merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja,
-  merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov sevanja,
-  ravni opustitve in merila za pogojno opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi,
-  sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti,
-  vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja,
-  vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo,
-  merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte,
-  radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, in
-  merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
(2)  Posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov, vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter količine jedrskih snovi za prevažanje so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
(izrazi)
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1.  hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;
2.  pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
3.  radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali organu, v katerega se vgradi;
4.  specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso snovi.