Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3576/2016, Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji, z dne 7.1.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (UL L št. 159 z dne 29. 6. 1996, str. 1) določa:
1.  pogoje za izdajo dovoljenj v primerih, ko načrtovane doze presegajo mejne vrednosti za posameznega izpostavljenega delavca, ki opravlja izjemne naloge, in obvezne ukrepe, ki jih je treba izvesti zaradi zmanjšanja posledic čezmerne izpostavljenosti delavca;
2.  vsebino in obseg ocene varstva pred sevanji;
3.  pogoje in roke za pregled ocene varstva pred sevanji, obvezne vsebine pregledov ocene varstva pred sevanji in druge pogoje v zvezi z obveznostjo pregledovanja ocene varstva pred sevanji;
4.  metodologijo za ocenjevanje doze zaradi zunanjih ionizirajočih sevanj in doze zaradi vnosa radioaktivnih snovi v telo;
5.  mejne vrednosti doz, če so delavci ali posamezniki iz prebivalstva izpostavljeni radonu;
6.  način zbiranja podatkov, shranjevanje dokumentacije glede meritev zunanjih doz, metodologijo za ocenjevanje vnosa radionuklidov in radioaktivne kontaminacije ter metodologijo za ocenjevanje doz, ki so jih prejele referenčne skupine prebivalstva in prebivalstvo kot celota, v zvezi s pripravo poročila o ocenah doz za prebivalstvo.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi iz 3. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 - ZVO-1B, 60/11 in 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV) in iz Uredbe mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, št. 49/04).
II. OPRAVLJANJE IZJEMNIH NALOG
3. člen
(določitev izjemnih nalog)
(1)  Kadar je v normalnih delovnih razmerah neizogibno, da bodo prejete doze presegle predpisane mejne doze, izvajalec sevalne dejavnosti pri načrtovanju efektivnih in ekvivalentnih doz za posamezne izpostavljene delavce take izjemne naloge posebej opredeli. Primere je treba ovrednotiti za vsakega posameznega delavca in vsako posamezno nalogo.
(2)  Izjemne naloge ne vključujejo intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov.
4. člen
(pogoji za odobritev preseganja mejnih doz)
Preseganje mejnih doz iz prejšnjega člena je dovoljeno le, če:
1.  izvajalec sevalne dejavnosti vnaprej upraviči in utemelji izvajanje izjemnih nalog, pri katerih so presežene mejne doze;
2.  so takšne izjemne naloge vnaprej omejene časovno in na določena delovna območja;
3.  so določeni delavci razvrščeni v kategorijo A in izpolnjujejo pogoje, da lahko letna poklicna izpostavljenost za posameznika preseže 3/10