Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3441/2016, Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, z dne 31.12.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
1. člen
(namen in vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (UL L št. 159 z dne 29. 6. 1996, str. 1) določa:
-  način upravljanja s podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev,
-  roke za posredovanje podatkov v centralno evidenco doz,
-  obveznosti in način posredovanja podatkov iz centralne evidence doz organu, pristojnemu za jedrsko varnost, izpostavljenim delavcem in delodajalcem,
-  vsebino, obseg in roke poročanja ter način upravljanja s podatki o izvedenih radioloških posegih.
2. člen
(evidence)
Osebni podatki v evidencah iz tega pravilnika se zbirajo, obdelujejo in vodijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
1. Podatki o osebnih dozah delavcev
3. člen
(centralna evidenca osebnih doz)
(1)  V centralni evidenci