Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2434/2016, Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, z dne 27.8.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta.
2. člen
(1)  Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
-  raba energije pomeni pridobivanje, pretvorbo, prenos in distribucijo ter uporabo vseh vrst energije;
-  izvajanje lokalnega energetskega koncepta pomeni izvajanje ukrepov, predlogov in projektov, ki so opredeljeni v akcijskem planu lokalnega energetskega koncepta;
-  lokalna energetska agencija je pravna oseba, ki jo samoupravna lokalna skupnost ustanovi ali za določeno obdobje pooblasti, da na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije;
-  energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta je odgovorna oseba v občini, ki je določena kot nosilec izvajanja akcijskega plana lokalnega energetskega koncepta;
-  akcijski plan je načrt izvajanja dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti pri učinkoviti rabi energije, uporabi obnovljivih virov energije, oskrbi z energijo ter ozaveščanju širše javnosti.
(2)  Izrazi, ki niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisih, ki urejajo področje energetike.
3. člen
(1)  V lokalnem energetskem konceptu so opredeljeni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije, akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo oziroma rabo energije, in sicer z:
-  Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020,
-  Akcijskima načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020,
-  Akcijskim načrtom za skoraj nič - energijske stavbe za obdobje do leta 2020,
-  Dolgoročno