Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1804/2016, Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, z dne 11.6.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev.
2. člen
(prenos predpisov Evropske unije)
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak