Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1803/2016, Pravilnik o protieksplozijski zaščiti, z dne 11.6.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o protieksplozijski zaščiti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta pravilnik določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Določa tudi zahteve za varnost in varovanje zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer, ter ukrepe za varno obratovanje in delo v potencialno eksplozivnih atmosferah.
(2)  Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 309).
(3)  Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije tudi Direktivo 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer (UL L št. 23 z dne 28. 1. 2000, str. 57).
2. člen
(področje uporabe)
(1)  Ta pravilnik se uporablja za naslednje proizvode:
a)  opremo in zaščitne sisteme, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah;
b)  varnostne naprave, kontrolne naprave in upravljalne naprave, ki so namenjene za uporabo zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer, vendar pa so potrebne ali koristne za varno delovanje opreme ali zaščitnih sistemov, kar zadeva nevarnost eksplozij;
c)  komponente, namenjene vgradnji v opremo in zaščitne sisteme iz točke a) tega odstavka.
(2)  Ta pravilnik se ne uporablja za:
a)  medicinske naprave, namenjene uporabi v medicinskem okolju;
b)  opremo in zaščitne sisteme, pri katerih je nevarnost eksplozije izključno posledica navzočnosti eksplozivnih snovi ali nestabilnih kemikalij;
c)  opremo za uporabo v domačem in nekomercialnem okolju, kjer lahko potencialno eksplozivne atmosfere le redko nastanejo, in sicer izključno zaradi uhajanja kurilnega plina;
č)  osebno varovalno opremo, ki jo zajema predpis, ki ureja dajanje osebne varovalne opreme na trg in v uporabo;
d)  pomorska plovila in mobilne enote na morju, skupaj z opremo na krovu takih plovil ali enot;
e)  prevozna sredstva, in sicer vozila in njihove prikolice, namenjene izključno prevozu potnikov po zračnih ali vodnih poteh oziroma po cestnem ali železniškem omrežju, prevozna sredstva, načrtovana za prevoz blaga po zračnih poteh, javnih cestah, železniških omrežjih ali vodi. Vozila, namenjena za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi, niso izključena iz področja uporabe tega pravilnika;
f)  proizvodnjo orožja, streliva in vojaških sredstev ali trgovino z njimi.
(3)  Ta pravilnik se prav tako ne uporablja za:
a)  področja, ki se uporabljajo neposredno za zdravljenje bolnikov in med zdravljenjem;
b)  uporabo naprav na plinska goriva, če njihovo uporabo urejajo drugi predpisi;
c)  proizvodnjo,