Danes je 19.7.2024

Input:

Poslovna uspešnost: delovnopravni vidik

16.12.2022, Vir: Verlag DashöferČas branja: 21 minut

Poslovna uspešnost (delovnopravni vidik)

Spletna klepetalnica, 16. 12. 2022. Odgovarjala je mag. Kaja Breznik Ladinik (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.).

Transkript v pdf-ju lahko prenesete tukaj.

V 73. členu Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je zapisano: »(3) Plačilo za poslovno uspešnost je izključeno iz osnov za nadomestilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.« Zanima nas, ali moramo poslovno uspešnost všteti v osnovo za izračun nadomestila plače za letni dopust in v osnovo za izračun nadomestila plače za bolezen? V podjetju jo izplačamo enkrat letno, in sicer pri plači za mesec november.


V sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 je določeno, da če s tem ali drugim zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim predpisom ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Praviloma se kot osnova za izračun nadomestila upošteva delavčeva povprečna mesečna plača za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih oziroma v obdobju dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Kot izhaja iz sodne prakse, se v tem primeru v osnovo vštevajo tako osnovna plača delavca za redni delovni čas kot vsi stalni dodatki in uspešnost.

V tretjem odstavku 73. člena Kolektivne pogodbe, ki vas zavezuje, je določeno, da je plačilo za poslovno uspešnost izključeno iz osnov za nadomestilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. 

Posledično poslovne uspešnosti ne vštevate v nadomestilo.

Ali si lahko podjetje izplača poslovno uspešnost, če ima izgubo ali če ima nižje prihodke kot preteklo leto? Ali je pogoj za izplačilo likvidnost, čeprav je izguba?

Skladno z drugim odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Delovnopravna zakonodaja ne določa pogojev za izplačilo plačila za poslovno uspešnost, saj dopušča, da pogojev določijo delodajalci sami v splošnih aktih, oziroma so le-ti določeni s kolektivno pogodbo. Odgovor na vaše vprašanje je torej odvisen od določb sprejetega splošnega akta oziroma kolektivne pogodbe, ki vas zavezuje.


Podjetje je sprejelo pravilnik za merila pridobitve pravice do izplačila dela plače za poslovno uspešnost za leto 2022. V merilih je določeno, da imajo pravico do izplačila plače za poslovno uspešnost zaposleni, ki so na dan 30. 11. 2022, v rednem delovnem razmerju.
Ali je tako merilo dopustno oziroma ne gre za prikrito diskriminacijo?

Iz sodne prakse izhaja, da pri takšnem kriteriju načeloma ne gre za posredno diskriminacijo. Posredna diskriminacija je npr. v primerih, ko je kriterij določen glede na prisotnost na delovnem mestu. Plačilo za poslovno uspešnost je, skladno z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1, del plače, tako, da je ustrezno, da gre delavcem, ki so v delovnem razmerju. Zato po našem mnenju v takšnem primeru ne gre za posredno diskriminacijo.

Pri tem poudarjamo, če imate v Kolektivni pogodbi določeno, da delavcem pripada del nagrade za poslovno uspešnost glede na prisotnost, takšne določbe ne smete vključiti, ker nasprotuje Kolektivni pogodbi.

Samo z enim delavcem smo se dogovorili in v njegovo pogodbo zapisali, da bo v primeru uspešnega poslovanja deležen nagrade za uspešnost v višini 500 EUR na mesec. Delavec je dosegel rezultat in mu nagrada pripada. Drugim zaposlenim nagrade za uspešnost ne bomo izplačali, saj je nimajo v pogodbi določene. Ali lahko izplačilo iz naslova uspešnosti