Danes je 1.7.2022

Input:

Plača, nadomestilo plače in druga plačila za opravljeno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi

7.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Plača, nadomestilo plače in druga plačila za opravljeno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Plača in nadomestilo plače predstavljata tipična dohodka, vezana na sklenjeno (delovno pravno) pogodbo o zaposlitvi. Definicijo plače postavlja ZDR-1, ki določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače (ta del plače ima delavec običajno določen v pogodbi o zaposlitvi), dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Pri pripravi obračuna plače delodajalec izhaja iz bruto plače delavca, ki je sestavljena (vsaj) iz osnovne plače, kot je določena v pogodbi zaposlitvi, in dodatka za delovno dobo. Če ima delodajalec določen tudi del plače iz naslova delovne uspešnosti, sestavni del bruto plače delavca predstavlja tudi ta del plače. Enako velja v primeru, ko delavec opravlja delo v posebnih pogojih dela, zaradi katerih je upravičen do določenih dodatkov. Tudi ti dodatki predstavljajo sestavni del njegove bruto plače. V tem prispevku se izraz bruto plača upošteva v smislu ZDR-1 in se ne spušča v posebnosti, ki jih določa Zakon o minimalni plači (opomba 1) (ZMinP) v povezavi z določitvijo minimalnega dohodka, ki ga delavec mora prejeti.

V obdobju epidemije COVID-19 so se začela pojavljajo tudi izplačila nagrad za zaposlene, ki se odločijo za cepljenje. Določeni delodajalci so v svojih internih aktih določili, da bodo promovirali cepljenje z namenom zagotovitve varnosti in zdravja pri delu tudi na način, da bodo zaposlenim, ki se odločijo za cepljenje, ponudili določeno denarno nagrado. Če se delodajalec odloči za takšno nagrado in gre za izplačilo v denarni obliki, za namen obračuna in plačila obveznih dajatev izplačilo predstavlja obdavčljiv dohodek delavca od katerega se plača akontacija dohodnine, hkrati pa se všteva tudi v osnovo za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost, od katere se obračunajo in plačajo vsi prispevki, po enakih pravilih kot pri ostalih delih plače.

O nadomestilu plače govorimo kadar delavec ne dela, vseeno pa ima pravico do plačila, kot če bi delal. Pravico do nadomestila plače ureja 137. člen ZDR-1, ki določa, da ima delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca. Delodajalec je tako dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca. 137. člen ZDR-1 tudi določa, da če ZDR-1 ali drug zakon oziroma na njegovi podlagi izdan predpis ne določata drugače, pripada delavcu nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini