Danes je 8.8.2022

Input:

Odcepitev podjetja in prenos delavcev

4.12.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.12.2.2 Odcepitev podjetja in prenos delavcev

Avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

S 1. 12. 2020 se bo poslovna enota, ki je bila sedaj v sklopu podjetja, odcepila. Ustanovilo se bo novo podjetje (d.o.o.). Na kakšen način pravilno prenesemo delavce v novo podjetje?

Lastniki novega podjetja bodo iste fizične osebe kot pri 'starem' podjetju. Ukvarjali se bodo z isto dejavnostjo in tudi delavci bodo ostali na istih delovnih mestih. Ali na podlagi sporazuma ali na podlagi Odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pri drugem delodajalcu? Na kaj moramo biti še posebej pozorni?

V praksi pogosto prihaja do različnih sprememb na ravni pravnih subjektov. V ta okvir štejemo predvsem materialna statusna preoblikovanja (tj. združitve in delitve) ter prenos dela podjetja ali posamične dejavnosti na pogodbeni ali drugi pravni podlagi. Pri tem je pomembno, da gre za spremembe v upravljavski sferi delodajalca, na katere delavci ne morejo vplivati, zakonodaja pa jim v teh primerih nudi posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in ohranitev pravic iz delovnega razmerja.

Za ohranitev pravnega položaja delavcev je odločilno, ali je v konkretnem primeru prišlo do spremembe delodajalca v smislu 75. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: ZDR-1.). Le v tem primeru namreč delavcem pripada posebno varstvo.

Iz prvega odstavka 75. člena ZDR-1 izhaja, da se delavcem varstvo zagotavlja, če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali