Danes je 20.10.2020

Input:

Zaposlovanje invalidov do in nad kvoto po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)

13.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.47 Zaposlovanje invalidov do in nad kvoto po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)

doc. dr. Lidija Robnik

 1. Kvota zaposlovanja invalidov

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu. V kvoto se štejejo invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide na zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Glede na dejavnost delodajalca je kvota različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev.

Določitev kvote zaposlenih invalidov glede na dejavnost:

% kvote Šifra Dejavnost 
2 % 45 – 47  G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil  
55 – 56  – gostinstvo  
58 – 63  – informacijske in komunikacijske dejavnosti  
64 – 66  K – finančne in zavarovalniške dejavnosti  
69 – 75  M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti  
84  O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti  
90 – 93  R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  
94 - 96  S – druge dejavnosti  
 
3 % 41 – 43  F – gradbeništvo  
49 – 53  H – promet in skladiščenje  
68  – poslovanje z nepremičninami  
85  P – izobraževanje  
 
6 % 01 - 03  A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo  
05 – 09  B – rudarstvo  
10 – 33  C - predelovalne dejavnosti  
35  D – oskrba z električno energijo, plinom, paro  
36 – 39  E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki  
77 – 82  N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti  
86 - 88  Q – zdravstvo in socialno varstvo  

Za organizacije (gospodarske družbe, samostojne podjetnike), ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zmanjša za eno odstotno točko, vendar ne more biti nižja od 2 %.

Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovaje (dalje PIZ) v imenu delodajalca (15,5 %) in delojemalca (8,85 %).

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto,

 • z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide,

 • samozaposleni invalidi.

Organizacija lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

 • ima zaposleno predpisano število invalidov,

 • sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidsko organizacijo oziroma zaposlitvenim centrom, po kateri so priznani stroški dela najmanj v višini bruto minimalne plače mesečno za vsakega manjkajočega invalida,

 • plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

 • Kdo so invalidi ?

Invalid je oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje.

V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide.

Invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, se šteje za dva zaposlena invalida. Zavod RS za zaposlovanje izda odločbo o podporni zaposlitvi invalidom, ki so se s strokovno, tehnično in osebno pomočjo, sposobni vključiti v delovno okolje. Njihovo doseganje delovnih rezultatov ni nižje od 70 % po pravilniku o subvencijah.

Do subvencije plače so upravičeni samo v primeru, ko je ugotovljeno, da kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev ne morejo dosegati pričakovanih delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta.

Za zaposlitev invalida v podporni zaposlitvi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • usposobljenost invalida opravljati delo na konkretnem delovnem mestu,

 • motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki zagotavljajo uspešno delo,

 • izdelan individualiziran načrt podpore invalidu in delodajalcu,

 • pripravljenost delodajalca za sodelovanje in

 • prilagoditev delovnega mesta in okolja v skladu z