Danes je 25.5.2020

Input:

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

16.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.27 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Strokovni avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

O začasnih ukrepih s področja delovnih razmerij za delodajalce

Državni zbor Republike Slovenije je v četrtek, dne 2. 4. 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo1, ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dne 10. 4. 2020, v veljavo pa je stopil z naslednjim dnem po objavi. V predmetnem prispevku so predstavljeni začasni ukrepi s področja delovnih razmerij, ki se nanašajo oz. zadevajo delodajalce.

V začetku izpostavljamo, da ZIUZEOP ureja začasne ukrepe, ki veljajo retroaktivno, tj. od 13. marca 2020, ko je bila v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, do 31. maja 2020, če ZIUZEOP ne določa drugače.2 Nadalje ZIUZEOP predvideva tudi možnost podaljšanja veljavnosti začasnih ukrepov za nadaljnjih 30 dni po 31. maju 2020, če epidemija ne bo preklicana do 15. maja 2020.3

1. POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO

Prvi ukrep, ki se nanaša na delodajalce, je začasni ukrep povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo iz razloga, ker jim delodajalec zaradi posledic epidemije začasno ne more zagotavljati dela.

Pravico do povračila izplačanega nadomestila plače delavcem na čakanju na delo iz poslovnih razlogov v smislu 138. člena ZDR-1 lahko uveljavljajo vsi delodajalci v Republiki Sloveniji, razen (i) neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 % ter (ii) delodajalcev, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.45

Drugi odstavek 22. člena ZIUZEOP določa, da so do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki (i) jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in (ii) v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Svojo izjavo glede ocene prihodkov bodo delodajalci priložili vlogi, ki jo bodo v elektronski obliki vložili pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje6. Če se bo kasneje ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 izkazalo, da ocena delodajalca ni bila utemeljena in opisan pogoj ne bo dosežen, bo moral delodajalec skladno z obravnavanim drugim odstavkom 22. člena ZIUZEOP vrniti celotno prejeto pomoč. Isti odstavek določa posebne pogoje za delodajalce, ki niso poslovali v celotnem letu 2019.

ZIUZEOP v 23. členu določa časovno omejitev napotitve posameznega delavca na začasno čakanje na delo, in sicer najdlje do 31. maja 2020. Skladno s 24. členom ZIUZEOP delavec v času začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec prejema povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so drugače urejene ZIUZEOP, ima pa obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu.7

Pomembno je, da morajo delodajalci o pozivu delavcu, ki je na začasnem čakanju na delo, naj se vrne na delo, predhodno obvestiti ZRSZ.8 ZIUZEOP delavcev na začasnem čakanju na delo ne omejuje pri pravici do izrabe letnega dopusta, so pa delavci za čas izrabe letnega dopusta upravičeni do nadomestila plače skladno z ZDR-1 in torej delodajalci za čas izrabe letnega dopusta delavca ne prejmejo povračila izplačanega nadomestila plače.9

2. POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM, KI DELA NE OPRAVLJAJO ZARADI VIŠJE SILE

Drugi ukrep se nanaša na pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki dela na morejo opravljati zaradi višje sile. Začasni ukrep lahko uveljavljajo vsi delodajalci, ki izpolnjujejo že predstavljene pogoje iz 22. člena ZIUZEOP.

Povračilo nadomestila plače za delavce, upravičeno odsotne z dela zaradi višje sile, lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, uveljavljajo za delavce, ki so začasno odsotni zaradi obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza, ali zaradi zaprtja mej s sosednjimi državami.

V zvezi s tem ukrepom pojasnjujemo, da lahko delodajalec skladno s splošnimi pravili in ob upoštevanju elementov višje sile prizna