Danes je 7.8.2020

Input:

Zagotavljanje dela delavcev uporabniku

5.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.4 Zagotavljanje dela delavcev uporabniku

Tanja Bohl, odvetnica

Našo stranko, samostojnega podjetnika je zanimalo, kaj vse mora urediti, da bi lahko svoje zaposlene “posojal“ drugim podjetjem.

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku je urejeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD) in v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). V prvem odstavku 164. člena ZUTD določa, da lahko delodajalec za zagotavljanje dela začne z opravljanjem dejavnosti, če:

  • - mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela;
  • - v obdobju zadnjih dveh let ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo;
  • - v obdobju zadnjih dveh let ni bil objavljen na seznamu davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi in na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki ga objavljata Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
  • - izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo;
  • - ima kot svojo glavno dejavnost registrirano dejavnost posredovanja začasne delovne sile;
  • - predloži bančno garancijo najmanj v višini 30.000 EUR.

Če delodajalec izpolnjuje pogoje, ki jih določa prvi odstavek 164. člena ZUTD, lahko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za delo. Ko delodajalec pridobi navedeno dovoljenje, se vpiše v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (prvi in drugi odstavek 167. člena ZUTD).