Danes je 25.5.2020

Input:

Sprememba obsega dela v pogodbi

3.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.17.2.3 Sprememba obsega dela v pogodbi

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Delavcem smo nekoliko spremenili obseg dela. V enem opisu smo prečrtali eno alinejo in zmanjšali obseg del, drugemu delavcu pa smo v opis dodali dve alineji, vse znotraj del, ki jih delavci tudi sicer opravljajo. Ali moramo zaradi spremenjenih opisov del pripraviti nove pogodbe o zaposlitvi ali zadošča aneks k pogodbi o zaposlitvi?

Obvezne sestavine vsake pogodbe o zaposlitvi določa 31. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer med drugim v 3. alineji omenjenega člena kot obvezno sestavino določa navedbo »naziva delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona«. Če pride med delovnim razmerjem do spremembe okoliščin, ki so določene kot obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi, se lahko slednje uredijo bodisi z aneksom k pogodbi o zaposlitvi bodisi s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, kar pa ni mogoče izbrati poljubno. Okoliščine, katerih sprememba obvezno terja sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, so namreč izrecno določene v 2. odst. 49. člena ZDR-1, ki med drugim obvezno sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi določa tudi za spremembo pogoja iz tretje alineje prvega odst. 31. člena ZDR-1, kar posledično pomeni, da je v primeru spremembe naziva delovnega mesta oziroma vrste del, s kratkim opisom dela, sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi obvezna in zgolj aneks ne zadošča. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka (torej bodisi delavec bodisi delodajalec), nova pogodba pa velja le, če nasprotna stranka na to pristane (prvi in tretji odst. 49. člena ZDR-1). Slednje pomeni, da delavcem ne morete enostransko odrediti nove pogodbe o zaposlitvi, ampak morajo delavci v to privoliti. Enostranska odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove je možna le ob obstoju zakonsko določenih razlogov in pogojev (kadar je npr. podan poslovni