Danes je 17.10.2021

Input:

Primeri izračunov nadomestil za karanteno in višjo silo

6.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.10.1.2 Primeri izračunov nadomestil za karanteno in višjo silo

Simona Matko Počivalšek

V članku so v prvem delu povzeta splošna pravila v skladu z zakonodajo in sam postopek uveljavljanja subvencije s strani delodajalca. V drugem delu članka si bomo ogledali praktične primere izračunov.

Izolacija in karantena

Pri odsotnosti delavca iz dela moramo biti predvsem pozorni na vrsto in razlog zadržanosti. V primeru, da delavec zboli za covid-19 je s strani osebnega zdravnika napoten v izolacijo. Za razlog zadržanosti 08 – Izolacija je izdan tudi bolniški list, nadomestilo boleznine pa je refundirano v višini 90 % osnove s strani ZZZS na podlagi oddanega zahtevka za refundacijo s strani delodajalca. Zahtevek za refundacijo nadomestila z razlogom zadržanosti 08 – Izolacija, do ZZZS, delodajalec lahko poda na dan izplačila nadomestila delavcu.

V praksi se delodajalci srečujejo tudi z začasno zadržanostjo od dela delavca z razlogom odreditve karantene na domu. Odreditev karantene je za fizične osebe/delavce odrejena s strani NIJZ ali s strani policije ali pristojnega ministrstva. Zaposlena oseba, ki je napotena v karanteno na domu, mora svojega delodajalca obvestiti najkasneje v roku 24-ih ur od napotitve v karanteno na domu in predložiti tudi odločbo o odrejeni karanteni na domu.

ZNUPZ

Delodajalec je na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21), ki je bil objavljen v Uradnem listu z dne 7. 7. 2021 in je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je 8. 7. 2021, upravičen do subvencije nadomestila za razlog zadržanosti od dela karantene na domu ali višje sile. Za pridobitev subvencije nadomestila za odrejeno karanteno delavca, mora delodajalec oddati najprej vlogo preko spletne strani Zavoda za zaposlovanje, kjer po oddani vlogi delodajalec pridobi odločbo, ki je podlaga za povračilo nadomestil. Po pridobljeni odločbi s strani Zavoda za zaposlovanje, lahko delodajalec elektronsko predloži tudi zahtevek za povračilo nadomestila za odrejeno karanteno na domu. Delodajalec mora biti pozoren nato, da je nadomestilo delavcu izplačal v celoti in od nadomestila odvedel tudi vse predpisane prispevke, dohodnino in druge davke. V primeru, da nadomestila ni izplačal v zakonskem predpisanem roku (najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec), bo moral delodajalec subvencijo tudi vračati. Subvencija nadomestila je za čas zadržanosti od dela, ki je predpisana na odloči o odrejeni karanteni, izdani s strani pristojnih organov. Delodajalec mora k vlogi do Zavoda za zaposlovanje predložiti odločbo o karanteni na domu in podati tudi pisno izjavo, da delavcu v času karantene na domu ne more zagotavljati dela od doma.

Delodajalci so upravičeni na subvencije nadomestila za čas od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Vlogo mora delodajalec predložiti v roku 8-ih dni od odrejene karantene na domu, najkasneje do 31. 12. 2021.

Višina subvencije nadomestila plače za odrejeno karanteno, je predpisana z zakonom, ki ureja delovna razmerja (137. člen Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A). Posebno pozornost pa morajo delodajalci nameniti pri izračunu nadomestila za