Danes je 5.7.2020

Input:

Pravilnik o poslovni skrivnosti (vzorec)

29.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2.4 Pravilnik o poslovni skrivnosti (vzorec)

Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Družba _____________________, ki jo zastopa _____________, je dne ____________ sprejela/izdala naslednji

PRAVILNIK O POSLOVNI SKRIVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se v okviru družbe ______________ (v nadaljevanju tudi imetnik poslovne skrivnosti), skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, določa pojem poslovne skrivnosti ter postopki in ukrepi za določanje, uporabo in zaščito poslovne skrivnosti.

Za vprašanja, ki jih ta pravilnik ne ureja, se neposredno uporabljajo določila vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja poslovno skrivnost ter drugih veljavnih predpisov.

2. člen

Kot poslovna skrivnost se šteje nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki kumulativno izpolnjuje naslednje zahteve:

  • - je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij,
  • - ima tržno vrednost,
  • - imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva 3. alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe.

3. člen

Na podatkih, ki jih imetnik poslovne skrivnosti določi kot poslovno skrivnost, se to označi na vidnem mestu z oznako ”poslovna skrivnost«.

Če se podatek nahaja v elektronski obliki, se mora oznaka ”poslovna skrivnost” nahajati na začetku datoteke oziroma kot opozorilno okno pred odprtjem posamezne datoteke ali delovnega lista, ki vsebuje takšne podatke.

Če dokument obsega več listov morajo biti le-ti združeni na takšen način, da je onemogočen izpad posameznega lista. V primeru, da obstaja možnost izpada posameznih listov, morajo tudi takšni