Danes je 30.11.2023

Input:

Pravilnik o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (vzorec)

23.11.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

4.1.6 Pravilnik o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (vzorec)

Ela Omersa


Odprite vzorec v Wordu

Na podlagi _______. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost ________________ (v nadaljevanju: Kolektivne pogodbe) sprejema uprava/direktor po skupnem posvetovanju s svetom delavcev ___________________________, d.o.o., naslednji

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI DELAVCEV ZA KRŠITVE

POGODBENIH IN DRUGIH OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina Pravilnika)

Ta Pravilnik vsebuje pravila o odgovornosti za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja delavcev zaposlenih pri delodajalcu _________________________, d.o.o. (v nadaljevanju: Delodajalec).

II. REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA IN IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

1. REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA

2. člen

(pogoji za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga)

Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, če so razlogi za odpoved resni in utemeljeni ter onemogočajo nadaljevanje delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem.

Resni in utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena so kršitve, določene v 5. členu tega Pravilnika pod pogojem:

  • da je delavec prehodno že storil kakšno kršitev (isto ali drugačno) in je za to kršitev prejel Pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga,

  • če delavec stori kršitev naklepno ali iz hude malomarnosti,

  • če je nastala materialna škoda v višini nad _______ EUR.

3. člen

(pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga)

Pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 zaradi storjene kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter na izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja v prihodnje, ki ga lahko izda organ iz prvega odstavka 13. člena tega Pravilnika se šteje kot procesna predpostavka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga delavcu.

Pisno opozorilo iz tega člena izgubi z zakonom predpisane učinke v roku enega leta po njegovi vročitvi delavcu.

2. IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI PO 2. ALINEJI PRVEGA ODSTAVKA 110. ČLENA ZDR-1

4. člen

(pogoji za izredno odpoved)

Postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je zoper delavca, ki pred obravnavano kršitvijo ni storil nobene druge kršitve pri istem delodajalcu, mogoče uvesti samo, če je podan eden ali več izmed naslednjih pogojev:

  • če je bila povzročena smrt ali