Danes je 25.7.2021

Input:

Pravilnik o izplačilu jubilejnih nagrad (vzorec)

1.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

30.8.5.12 Pravilnik o izplačilu jubilejnih nagrad (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, v nadaljevanju:ZDR-1), ____________ [vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca] je delodajalec _______ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa ______ [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca], dne _____ [vstaviti datum] sprejel naslednji

PRAVILNIK O IZPLAČILU JUBILEJNIH NAGRAD

člen

Uvodne določbe

S Pravilnikom o izplačilu jubilejne nagrade (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo kriteriji, merila in višina izplačila jubilejne nagrade, nagrade za stalnost in spominske jubilejne nagrade, drugih jubilejev delavcev in za izplačilo nagrade ob jubileju podjetja. [če katerih izmed navedenih nagrad v družbi nimate, jih izpustite iz navajanja]

Pravilnik velja za ___________ ustrezno vstaviti: npr. za vse delavce pri delodajalcu.

člen

Namen in cilji

Delodajalec si s sprejeto ureditvijo v tem Pravilnikom dodatno prizadeva nagraditi delavce za njihovo vključenost v delovni proces. S tem namenom se delavca za njegovo stalnost in lojalnost podjetju