Danes je 28.11.2021

Input:

Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)

15.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.5.7 Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), ____________ [vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca] je delodajalec _______ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa ______ [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca], dne _____ [vstaviti datum] sprejel naslednji

PRAVILNIK O IZPLAČILIH IN NAGRADAH

1.člen

Uvodne določbe

S Pravilnikom o izplačilih in nagradah se določajo vrste nagrad in druga izplačila pri delodajalcu [vstaviti naziv in sedež delodajalca] _________ (v nadaljevanju: delodajalec).

S tem Pravilnikom se določajo tudi kriteriji, merila in višina izplačila za posamezno nagrado oz. izplačilo.

Pravilnik velja za ___________ ustrezno vstaviti: npr. za vse delavce pri delodajalcu.

2.člen

Namen in cilji

Delodajalec si z ureditvijo, sprejeto v tem Pravilniku, dodatno prizadeva nagraditi delavce za njihovo vključenost v delovni proces.

Delodajalec uvaja nagrade in druga izplačila kot posebno obliko stimulacije delavcev za sodelovanje in vodenje posebnih nalog oz. za doseganje posebnih, določenih ciljev in pri drugih pomembnih aktivnostih ter za izjemne dosežke delavca pri delodajalcu.

Z enakim namenom Pravilnik ureja tudi nagrado delavcu za njegovo stalnost in lojalnost delodajalcu, na način in ob izpolnitvi pogojev, kot določa ta Pravilnik.

3.člen

Jubilejna nagrada

Delavec je upravičen do jubilejne nagrade za skupno delovno dobo v višini:

  • za 10 let delovne dobe 40 %

  • za 20 let delovne dobe 60 %

  • za 30 let delovne dobe80 %

  • za 40 let delovne dobe100 %

povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

Jubilejna nagrada se izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka, najkasneje pa v roku 30 dni od izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do jubilejne nagrade.

V delovno dobo za jubilejno nagrado se ne vštevajo obdobja dokupljene zavarovalne dobe.

Opomba: V skladu s 9. členom Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/0676/0863/17, 71/18, 104/21 in 114/21) se jubilejna nagrada ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega