Danes je 17.1.2021

Input:

Pravilnik o hrambi in arhiviranju dokumentarnega gradiva (vzorec)

19.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.14 Pravilnik o hrambi in arhiviranju dokumentarnega gradiva (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, v nadaljevanju: ZDR-1) in na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - odl. US, 51/14, v nadaljevanju: ZVDAGA), je delodajalec [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca], dne [vstaviti datum] sprejel naslednji

PRAVILNIK O HRAMBI IN ARHIVIRANJU

DOKUMENTARNEGA GRADIVA

1.člen

Uvodne določbe

Pravilnik o hrambi in arhiviranju dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja področje hrambe in arhiviranja dokumentarnega gradiva pri delodajalcu [vstaviti naziv delodajalca] (v nadaljevanju: delodajalec).

Pravilnik vsebuje opredelitev načina hrambe in varovanja dokumentarnega gradiva, načina arhiviranja, navodila za pravilno hrambo dokumentarnega gradiva, navedbo mesta hrambe dokumentarnega gradiva, postopek izločanja nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ter podrobnejšo razčlenitev drugih pravic, obveznosti in odgovornosti delodajalca in zaposlenih pri delodajalcu v zvezi s pravilno hrambo dokumentarnega gradiva.

Dokumentarno gradivo po tem Pravilniku so vse vrste in oblike zapisov, ki so nastali ali bili prejeti pri delu in poslovanju delodajalca.

Hramba dokumentarnega gradiva po tem Pravilniku pomeni ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine tega gradiva.

2.člen

Namen in cilji

S tem Pravilnikom si delodajalec prizadeva zagotavljati transparentno urejeno upravljanje dokumentarnega gradiva, od njegovega nastanka do varne hrambe in arhiviranja, kar je pogoj za zagotavljanje pravne varnosti.

Hramba in arhiviranje dokumentarnega gradiva na način, predpisan s tem Pravilnikom, predstavlja pristop k organizaciji dela, katere cilj je čim boljše organizirati delovni proces in učinkovito urejati delovna razmerja.

S hrambo dokumentarnega gradiva se zagotavlja trajnost tega gradiva oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine, nespremenljivost in integralnost dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva.