Danes je 27.1.2021

Input:

Pravilnik o delovnih razmerjih (vzorec)

24.2.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2 Pravilnik o delovnih razmerjih (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv

Odprite dokument v Wordu

V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Kolektivne pogodbe dejavnosti (________________) ter Akta o ustanovitvi gospodarske družbe (________________), je direktor/ica družbe (_____________) dne (_______) sprejel/a

naslednji

PRAVILNIK O DELOVNIH RAZMERJIH

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom družba (_____________) (v nadaljevanju: družba) skladno z zgoraj navedenimi predpisi ureja pravice in obveznosti delodajalca in delavcev v družbi.

Ta pravilnik velja za vse zaposlene delavce v družbi ter tudi za učence in študente, ki pri delodajalcu opravljajo pripravništvo.

(Opcija: možno je določiti, da se določena struktura zaposlenih izvzame iz veljavnosti pravilnika, npr . vsi vodilni delavci, poslovodne osebe ipd.)

2. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

2. člen

Delovna mesta v družbi so našteta in natančno določena v sistemizaciji delovnih mest, ki je sestavljena iz organigrama delovnih mest v družbi ter opisov del in nalog za vsa delovna mesta v družbi. Sistemizacija delovnih mest predstavlja PRILOGO I tega pravilnika.

V opisih delovnih mest se za vsako posamezno delovno mesto ali vrsto dela natančno določijo aktivnosti, obveznosti in posebni pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za to delovno mesto, če jih ne določajo posebni predpisi.

Vrsta in stopnja strokovne izobrazbe ter posebna znanja in zmožnosti v smislu pogojev iz prejšnjega odstavka se priznavajo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter ostalimi internimi akti družbe.

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

3. člen

Če določeno vprašanje s področja delovnih razmerij ni urejeno s tem pravilnikom, se neposredno uporabijo določila veljavnih predpisov, ki urejajo vprašanja delovnih razmerij.

4. člen

Direktor družbe je dolžan obveščati delavce v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), kolektivne pogodbe dejavnosti, ki velja za družbo ter internimi akti družbe.

Pri odločanju o pravicah, obveznostih in odgovornostih morajo pristojni organi v družbi omogočiti udeležbo sindikata v skladu z ZDR-1 in kolektivno pogodbo dejavnosti, ki velja za družbo.

5. člen

Direktor družbe je dolžan predloge vseh splošnih aktov družbe, s katerimi družba določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, posredovati v mnenje sindikatu pri delodajalcu.

Sindikat mora podati svoje mnenje v roku 8 dni. Družba mora mnenje sindikata pred sprejemom splošnega akta obravnavati in se do njega opredeliti.

Opcija: če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata:

Direktor družbe je dolžan o predlogih vseh splošnih aktov družbe, s katerimi družba določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, pred sprejemom akta neposredno obvestiti vse delavce, predloge pa posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku, ki mora podati mnenje v roku 8 dni.

Družba je dolžna mnenja in predloge sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika, glede predlogov splošnih aktov obravnavati pred sprejemom splošne akta in se do njih opredeliti.

6. člen

Družba je dolžna zagotavljati vsem delavcem enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.

Družba se je dolžna vzdržati ravnanj iz prvega odstavka tega člena zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Različno obravnavanje, temelječe na kateri koli osebni okoliščini iz prvega odstavka tega člena, pa ne pomeni diskriminacije, če zaradi narave dela oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja in ki izhajajo iz opisa del in nalog tega delovnega mesta, določena osebna okoliščina (zlasti spol delavca) predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je takšna zahteva sorazmerna in upravičena z zakonitim ciljem.

7. člen

V družbi je izrecno prepovedano spolno in drugo nadlegovanje kakor tudi trpinčenje na delovnem mestu.

Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega in neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Vsaka ugotovljena kršitev delavca nad drugim delavcem bo avtomatično sankcionirana z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

4. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

4.1 POGOJI ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

8. člen

Pogodbo o zaposlitvi v družbi lahko sklene oseba, ki je dopolnila 15 let starosti, ima splošno zdravstveno zmožnost in izpolnjuje pogoje, ki so določeni z veljavnimi predpisi in splošnimi akti družbe.

4.2 POSTOPEK SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA

9. člen

Sklep o potrebi po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z novim delavcem sprejme direktor družbe.

Prosto delovno mesto oziroma vrsta dela se objavi. Delovno razmerje se lahko v primerih, ki jih določa ZDR-1 v zvezi z ZUTD, sklene tudi brez javne objave prostega delovnega mesta.

Objavo o prostem delovnem mestu oziroma vrsti dela posreduje na Zavod za zaposlovanje RS delavec, ki je v družbi pooblaščen in odgovoren za vodenje personalne oziroma kadrovske evidence.

Prosto delovno mesto oziroma vrsta dela se objavi na način, predpisan z zakonom in kolektivnimi pogodbami. Ali bo prosto delovno mesto oziroma vrsta dela objavljena ter ali bo objavljena tudi v sredstvih javnega obveščanja, odloči direktor.

10. člen

Prijave kandidatov pregleda delavec, zadolžen za personalno oziroma kadrovsko evidenco, ki ugotavlja, ali so kandidati predložili vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter ugotovi, katere izmed prispelih prijav so pravočasne.

Če prijava ni popolna, se zahteva od kandidata, da jo v določenem roku dopolni z zahtevanimi dokumenti. Če kandidat v postavljenem roku prijave ne dopolni ali je ne dopolni v celoti oziroma z neustreznimi listinami, se ta zavrže.

Vse prijave, ki so bile oddane priporočeno po pošti po preteku roka za prijavo, se zavržejo.

11. člen

Kandidat je dolžan družbi predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za sklenitev delovnega razmerja, kot tudi o drugih njemu znanih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju pogodbenih obveznosti ali ki ogrožajo zdravje ali življenje oseb, s katerimi bi pri izvrševanju svojih nalog pri družbi prihajal v stik.

12. člen

Izbiro med pravočasnimi prijavami kandidatov opravi direktor družbe ali od njega pooblaščeni delavec na način in po postopku določenim s tem pravilnikom.

4.3 PREIZKUS PRED IZBIRO KANDIDATA

13. člen

Preizkus kandidatovega znanja oziroma sposobnosti pred izbiro se vedno opravi pri kandidatih za tista delovna mesta oziroma vrsto dela, za katera je preizkus pred izbiro določen v sistemizaciji delovnih mest kot obvezen. Za druga delovna mesta se lahko tak preizkus opravi le tedaj, če je prijavljenih več kandidatov z izpolnjenimi enakimi formalnimi pogoji ali če tako odloči direktor družbe.

Načini preizkusa so zlasti: test, pisna naloga, praktična naloga, ugotovitev zdravstvene zmožnosti delavca itd.

Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev zdravstvene zmožnosti kandidata se ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

14. člen

Preizkus kandidatovega znanja oziroma sposobnosti pred izbiro opravi strokovni delavec, ki ima najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe iste stroke ali smeri kot kandidat.

Izid preizkusa pred izbiro sporoči strokovni delavec v pisni obliki direktorju družbe, ki odloči o izbiri ustreznega kandidata.

15. člen

Med vsemi kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja oziroma sposobnosti, opravi končno izbiro direktor s pisnim sklepom.

16. člen

Družba je dolžna v 8 dneh po zaključenem