Danes je 17.6.2021

Input:

Pravilnik o delovnem času (vzorec)

23.11.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Pravilnik o delovnem času (vzorec)

Ela Omersa


Odprite vzorec v Wordu

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z vsemi spremembami in dopolnitvami; ZDR-1), določil Kolektivne pogodbe _________________________, je direktor/ica družbe ____________________________, dne _______ sprejel naslednji

Pravilnik o delovnem času

Splošne določbe

1. člen

Pravilnik o delovnem času (v nadaljevanju: Pravilnik) natančno ureja delovni čas delavcev, zaposlenih v družbi ____________________, v skladu z določili ZDR-1, Kolektivne pogodbe ___________________, Kolektivne pogodbe podjetja ___________ ter drugimi splošnimi akti delodajalca in drugimi veljavnimi predpisi.

Za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s poslovodnimi osebami in prokuristi ter vodilnimi delavci, veljajo določila ZDR-1 in veljavnih predpisov delodajalca, z izjemo kolektivnih pogodb in splošnih aktov družbe, razen če ni v pogodbi o zaposlitvi s tako osebo izrecno določeno, da točno določena določila navedenih splošnih aktov zanjo ne veljajo.

Delovni čas

2. člen

Pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta delodajalec pisno določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikat (pri delodajalcu).

Polni delovni čas

3. člen

Polni delovni čas traja 40 ur tedensko in predstavlja tisti delovni čas, v katerem je delavec praviloma dolžan opravljati delo in hkrati pomeni osnovo za določanje obsega delavčevih pravic in obveznosti ne glede na morebitno razporeditev delovnega časa med letom, razen je ni s tem Pravilnikom določeno drugače.

4. člen

Polni delovni čas je praviloma razporejen na pet dni v tednu, lahko pa je polni delovni čas s pogodbo o zaposlitvi razporejen tudi na štiri ali šest delovnih dni.

Obvezni delovni čas

5. člen

Obvezni delovni čas je čas v dnevu, ko morajo biti vsi delavci prisotni na delovnem mestu.

Za delavce, ki opravljajo delo v polnem delovnem času, je med ponedeljkom in petkom določen obvezni delovni čas med 8:00 in 14:00 uro.

Za delavce, ki opravljajo delo v skrajšanem delovnem času najmanj 4 ure na dan, je med ponedeljkom in petkom določen obvezni delovni čas med 9:00 in 12:00 uro.

Premakljivi delovni čas

6. člen

Premakljivi delovni čas je delovni čas, v okviru katerega lahko delavec sam odloča o tem, kdaj bo prisoten na delu, pri čemer mora upoštevati določbo o obveznem delovnem času.

Premakljivi delovni čas je za vse delavce zaposlene v sektorju "_____________" določen tako, da delavci lahko na delo prihajajo med 6:30 in 8:00 uro ter z dela odhajajo med 15:00 in 16:30 uro.

Odmor za malico

7. člen

Delavci, ki delajo polni delovni čas, imajo med delovnim časom pravico do plačanega odmora za malico v trajanju 30 minut.

Delavci imajo pravico