Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas po GDPR (vzorec)

12.4.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas po GDPR (vzorec)

mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica

Odprite vzorec v Wordu

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 – popr., 47/2015 – ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, v nadaljevanju »ZDR-1«), Kolektivne pogodbe ________________ (Uradni list RS št. ____________, v nadaljevanju »Kolektivna pogodba«) in _____________________ [vstaviti ostale splošne akte delodajalca]

____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična št.: _______________________ [vstaviti], ident. št. za DDV: ________________ [vstaviti], ki jo zastopa ________________________ [vstaviti], (v nadaljevanju »Delodajalec«)

 

in

 

____________________________ [vstaviti ime in priimek], stanujoč/a _______________________ [vstaviti naslov], rojen/a.: _______________________ [vstaviti], EMŠO: ________________ [vstaviti], državljanstvo: ________________ [vstaviti] (v nadaljevanju »Delavec«)

v nadaljnjem besedilu skupaj tudi »Pogodbeni stranki«, vsak zase pa »Pogodbena stranka«,

sklepata naslednjo:

 

POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS

 

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

  • da s sklenitvijo te pogodbe urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z zaposlitvijo delavca pri delodajalcu;

  • da je delavec ob podpisu te pogodbe o zaposlitvi seznanjen z določbami ZDR-1, s Kolektivno pogodbo _______________ [vstaviti] ter s splošnimi akti delodajalca;

  • da je delavec seznanjen z delom, s pogoji dela, z njegovimi pravicami in obveznostmi ter s pravicami in obveznostmi delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu oz. za vrsto delo, za katero se sklepa ta pogodba o zaposlitvi.

Delavec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pisni predlog pogodbe o zaposlitvi prejel dne ____________ [vstaviti datum, in sicer 3 dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi].

 

Čas trajanja delovnega razmerja

2. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas s ____________ [vstaviti, npr. s polnim] delovnim časom.

Delavec bo delo po tej pogodbi o zaposlitvi nastopil dne _______________ [vstaviti].

Delodajalec bo delavca prijavil v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti in mu izročil fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.

 

Delovno mesto in opis dela

3. člen

Delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi za delo ________________________ [vstaviti naziv delovnega mesta oz. vrsto dela].

Delavec bo opravljal zlasti naslednja dela:

  • … [vstaviti]

  • in druga dela po navodilih nadrejenih.

[ali Delavec bo opravljal dela, kot izhaja iz Opisa del in nalog delovnega mesta, ki je priloga te pogodbe].

Delavec mora v primerih in pod pogoji, določenimi z veljavnim zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo, ki velja pri delodajalcu, opravljati tudi drugo delo.

 

Kraj opravljanja dela

4. člen

Delavec bo delo po tej pogodbi opravljal ____________________________ [vstaviti kraj opravljanja dela].

Če je določena dela potrebno opraviti izven kraja opravljanja dela, se delavcu to posebej odredi. V takem primeru se delavcu povrne strošek za prevoz na delo in z dela iz kraja njegovega stalnega bivališča do odrejenega kraja dela.

 

Delovni čas

5. člen

________________ [vstaviti, npr. polni] delovni čas delavca znaša ________________ [vstaviti, npr. 40 ur] tedensko in je ____________ [vstaviti, npr. enakomerno] razporejen na ______________ [vstaviti, npr. na 5] delovnih dni na teden, od ___________ do __________ [vstaviti, npr. od ponedeljka do petka], po ______ [vstaviti, npr. po 8 ur] dnevno.

Delovni čas je urejen v splošnem aktu delodajalca. Pred začetkom koledarskega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa.

Delovni čas je lahko med letom začasno prerazporejen ali neenakomerno razporejen v skladu z določbami zakona in kolektivne pogodbe. Delodajalec mora delavca pisno obvestiti o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na pri delodajalcu običajen način.

 

Poskusno delo [neobvezna sestavina]

6. člen

Delavcu se določi poskusno delo v trajanju ____________ [vstaviti]. Poskusno delo se lahko v primeru daljše odsotnosti z delovnega mesta podaljša za čas odsotnosti.

Poskusno delo delavca bo spremljal _______________ [vstaviti, npr. nadrejenega delavca]. Pisno ugotovitev o (ne)uspešnosti poskusnega dela lahko delodajalec poda kadarkoli v času trajanja poskusnega dela.

Če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem (7) dni.

Delavec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

 

Plačilo za delo

7. člen

Osnovna plača delavca na dan sklenitve in uveljavitve te pogodbe ob upoštevanju normalnih delovnih pogojev in doseganju pričakovanih delovnih rezultatov znaša __________________ [vstaviti] EUR bruto na mesec.

Delavcu pripadajo tudi druge vrste plačil, če je tako določeno v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca.

Delavcu pripadajo tudi del plače iz naslova delovne uspešnosti, poslovne uspešnosti in dodatki, v skladu z veljavnim zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo in splošnimi akti delodajalca.

 

8. člen

Plačilno obdobje je en mesec.

Plača se delavcu izplača najkasneje ____________ [vstaviti, ne kasneje kot 18.] dan v mesecu in se nakazuje na delavčev osebni račun št.: ______________________ [vstaviti], odprt pri: _____________________ [vstaviti]. Če je plačilni dan dela prost dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan.

Na enak način se delavcu izplačujejo tudi ustrezna nadomestila plače, razen če ni z drugimi predpisi drugače določeno. Delavec mora pravočasno predložiti potrebna dokazila, ki ga upravičujejo do izplačila nadomestila.

 

Povračila stroškov v zvezi z delom

9. člen

Delavcu pripadajo povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni prejemki, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela, posebna plačila za delo, regres za letni dopust in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu z veljavnim zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo in splošnimi akti delodajalca.

 

Odmori in počitki

10. člen

Delavcu pripada pravica do odmora med delom in pravica do počitka, skladno z veljavno zakonodajo.

 

Letni dopust

11. člen

Delavec ima pravico do letnega dopusta skladno z veljavnim zakonom o delovnih razmerjih, kolektivno pogodbo in splošnimi akti delodajalca, vendar ne manj kot 4 tedne v koledarskem

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih