Danes je 2.12.2020

Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

4.10.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.13 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

Vesna Rebronja, pravnica

 

Odprite vzorec v Wordu 

Na podlagi 11., 31., 54., do 58. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 - v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15 – v nadaljevanju ZZSDT) in Kolektivne pogodbe za dejavnost ________________ in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca ________________

sklepata

 

Družba ________________, vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. Srg ________________, matična številka ________________, davčna številka ________________, ki jo zastopa direktor ________________ v nadaljevanju: delodajalec)

 

in

 

Delavec ________________, stanujoči: ________________

EMŠO ________________, davčna številka: ________________

(v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

 

POGODBO O ZAPOSLITVI

I. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas. Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje v skladu z ZZSDT, za določen čas sicer za čas od ________________ do ________________

 

II. člen

Delavec bo nastopil delo dne ________________ in bo razporejen na delovno mesto oziroma vrsto dela ________________, ki je razvrščeno v ________________ tarifni razred KP na ravni dejavnosti.

 

III. člen

Delavec bo delo opravljal na lokaciji ________________ oz. na terenu.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom. Delovni teden traja 40 ur in je razporejen tako, kot je to urejeno v splošnem aktu.

Če delavec zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja lahko predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora, v skladu s 148. členom ZDR-1 delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, pisno utemeljiti svojo odločitev. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo katerega nalaga delodajalec.

 

(Varianta: za določen čas: če delavec po tej pogodbi za določen čas opravlja sezonska dela oz. delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se lahko (na zahtevo delavca) ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom. Tako izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo, tako, kot če bi jih prebil na delu, s tem, da skupna delovna doba v koledarskem letu ne more presegati 12 mesecev.)

 

IV. člen

Delavcu pripada med delom 30 min plačanega odmora, ki se praviloma izkoristi tudi za malico. Odmor se praviloma koristi na približni polovici delovnega časa v skladu z KP na ravni