Danes je 28.11.2021

Input:

Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

14.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2.13 Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)

Avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d. o. o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi 11., 31., 54., do 58. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1(Ur. l. RS št. 21/2013 - v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15, s spremembami – v nadaljevanju ZZSDT) in Kolektivne pogodbe za dejavnost ........... in po seznanitvi delavca z veljavnimi splošnimi akti delodajalca .....................

sklepata

Družba ..............., vpisana v sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. Srg ..........., matična številka ........., davčna številka ..........., ki jo zastopa direktor .......... v nadaljevanju: delodajalec)

in

Delavec ................................... stanujoči: ...........................................................

EMŠO ............................, davčna številka: ..............................................

(v nadaljevanju: delavec)

naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI

I. člen

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas. Pogodbeni stranki ugotavljata, da gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje v skladu z ZZSDT, za določen čas sicer za čas od ........... do ............

II. člen

Delavec bo nastopil delo dne ......... in bo razporejen na delovno mesto oziroma vrsto dela ..........................., ki je razvrščeno v ............. tarifni razred KP na ravni dejavnosti.

III. člen

Delavec bo delo opravljal na lokaciji ........... oz. na terenu.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom. Delovni teden traja 40 ur in je razporejen tako, kot je to urejeno v splošnem aktu.

Če delavec zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja lahko predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora, v skladu s 148. členom ZDR-1 delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, pisno utemeljiti svojo odločitev. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo katerega nalaga delodajalec.

(Varianta: za določen čas: če delavec po tej pogodbi za določen čas opravlja sezonska dela oz. delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se lahko (na zahtevo delavca) ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom. Tako izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo, tako, kot če bi jih prebil na delu, s tem, da skupna delovna doba v koledarskem letu ne more presegati 12 mesecev.)

IV. člen

Delavcu pripada med delom 30 min plačanega odmora, ki se praviloma izkoristi tudi za malico. Odmor se praviloma koristi na približni polovici delovnega časa v skladu z KP na ravni dejavnosti ali Aktom o sistemizaciji del oziroma vrste del. 30-minutni odmor se všteva v delovni čas. V primeru, da odmor med delom traja dlje kot 30 min, se za toliko podaljša delovni čas.

V. člen

Delavec pridobi