Danes je 28.11.2021

Input:

Podjemna pogodba (vzorec)

7.10.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1 Podjemna pogodba (vzorec)

Kaja Breznik Ladinik odvetnica


Odprite vzorec v Wordu

PODJEMNA POGODBA

ki sta jo dne ___________ [vstaviti] dogovorila in sklenila

____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična št.: _______________________ [vstaviti], ident. št. za DDV: ________________ [vstaviti], ki jo zastopa ________________________ [vstaviti], (v nadaljevanju »Naročnik«)

ali

____________________________ [vstaviti ime in priimek], stanujoč/a _______________________ [vstaviti naslov], rojen/a.: _______________________ [vstaviti], EMŠO: ________________ [vstaviti], davčna št.: ___________ [vstaviti] (v nadaljevanju »Naročnik«)

in

____________________________ [vstaviti ime in priimek], stanujoč/a _______________________ [vstaviti naslov], rojen/a.: _______________________ [vstaviti], EMŠO: ________________ [vstaviti], davčna št: ___________ [vstaviti] (v nadaljevanju »Podjemnik«)

ali

____________________________ [vstaviti naziv družbe], _______________________ [vstaviti naslov], matična št.: _______________________ [vstaviti], ident. št. za DDV: ________________ [vstaviti], ki jo zastopa ________________________ [vstaviti], (v nadaljevanju »Podjemnik«)

v nadaljnjem besedilu skupaj tudi »Pogodbeni stranki«,

z vsebino, kot sledi v nadaljevanju:

1. Uvodne ugotovitve

1.1. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo z namenom, da bo Podjemnik za Naročnika opravil določeno delo [ali posel], Naročnik pa mu bo za to delo [ali za ta posel] plačal v skladu s to pogodbo.

2. Predmet pogodbe

2.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo Podjemnik ___________________________ [vstaviti katera dela/projekt/popravilo/izdelavo stvari bo Podjemnik opravljal za Naročnika].

2.2. Podjemnik bo ____________________________ [vstaviti npr. kdaj bo Podjemnik opravljal zgoraj navedena dela, npr. enkrat tedensko/mesečno, ali gre za projekt, delo po fazah ipd.].

2.3. Podjemnik se zavezuje, da bo delo iz točke 2.1. te pogodbe opravljal osebno in v skladu s pravili stroke [ali: Podjemnik dela ni dolžan opraviti osebno, kljub temu pa je zanj še vedno odgovoren Naročniku. Podjemnik odgovarja za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da bi Podjemnik delo, ki je predmet te pogodbe, opravil sam].

2.4.