Danes je 28.1.2021

Input:

Okvirna pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)

6.4.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.8 Okvirna pogodba o poslovnem sodelovanju (vzorec)

Strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl, d. o. o.

Odprite vzorec v Wordu.

Družba _______ [naziv družbe], s sedežem v/na __________ [sedež družbe], davčna št. _________ [vnesite davčno št. družbe] (v nadaljevanju: Delodajalec za zagotavljanje dela]

in

Družba _________ [naziv družbe] s sedežem v/na __________ [sedež družbe], davčna št. ________ [vnesite davčno št. družbe] (v nadaljevanju: Uporabnik)

sklepata naslednjo

OKVIRNO POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU

1. člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

  • sklepata to okvirno pogodbo z namenom, da bosta v prihodnje poslovno sodelovali pod pogoji, navedenimi v pogodbi,

  • Delodajalec za zagotavljanje dela zagotavlja, da izpolnjuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku in je vpisan v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu oziroma v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu.

2. člen

(predmet okvirne pogodbe)

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo Delodajalec za zagotavljanje dela iz te okvirne pogodbe Uporabniku zagotavljal ustrezno delovno silo, potrebno za opravljanje del ____________________ [navedite dela, za opravljanje katerih bo Uporabnik potreboval najete delavce].

3. člen

(sklenitev pisnega dogovora)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pred pričetkom dela delavca pri Uporabniku sklenili pisni dogovor, v katerem bosta podrobneje določili medsebojne pravice in obveznosti ter pravice in obveznosti delavca in uporabnika. Ne glede na določbe pisnega dogovora je za spoštovanje določb zakona, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov uporabnika o varovanju zdravja pri delu ter o delovnem času, odmorih in počitkih odgovoren uporabnik.

V pisnem dogovoru se bosta pogodbeni stranki med drugim dogovorili o številu potrebnih delavcev, času trajanja dela pri uporabniku, zahtevani strokovni usposobljenosti, znanju, izkušnjami in zmožnostmi delavcev, datumu začetka in konca napotitve, višini plačila, delovnem času in drugih pogojih dela, določitvi izplačevalca plače delavcem, načinu izrabe letnega dopusta, plačilu za opravljeno storitev Delodajalca za zagotavljanje dela.

4. člen

(plačilo za opravljeno storitev)

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta vrednost vsake storitve določili v pisnem dogovoru iz 3. člena te okvirne pogodbe, in