Danes je 21.10.2020

Input:

Novosti pri obračun nadomestila plač po 3. mega zakonu

17.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.38 Novosti pri obračun nadomestila plač po 3. mega zakonu

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

V uradnem listu št 80/2020 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša dva ukrepa na področju podpore gospodarstvu pri blažitvi posledic epidemije.

Ta ukrepa sta dva, in sicer:

 • - delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa;
 • - povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Oba ukrepa posegata na obračun plač delavcem in zahtevata določene pogoje, da lahko sploh delodajalec koristi enega ali oba ukrepa.

 1. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa (od 11. do 23. člena ZIUOOPE)

Delodajalci, ki želijo uveljavljati ta ukrep, morajo storiti naslednje zaporedne faze :

 1. Vprašati se morajo ali so sploh upravičeni do tega ukrepa: 1. točka 12. člena ZIUOOPE določa pogoje, ki so, da so vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020 ter da zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ter po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.
 2. Posvet s sindikatom, svetom delavcem ali seznanitev delavcev z ukrepom: 4. točka 12. člena ZIUOOPE določa, da mora delodajalec izvesti posvet s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje iz prejšnjega odstavka.
 3. Izdaja odredbe delavcem: V skladu s 13. členom ZIUOOPE mora delodajalec pisno odredi delavcu delo s skrajšanim delovnim časom. V pisnem napotilu določi obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa, čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom, razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa, čas trajanja odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in način poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim delovnim časom ter višino nadomestila plače.
 4. Obvestilo Zavodu za zaposlovanje, da je delavce poslal na čakanje: V skladu s 4. točko 18. člena ZIUOOPE mora delodajalec sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve, in sicer na elektronski naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:

 • - naziv in EMŠO delodajalca,
 • - število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in
 • - datum odreditve takšnega dela.

Pomembno: Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

 1. Oddati elektronsko vlogo na Zavod za zaposlovanje: Delodajalcu se dodeli subvencija na podlagi vloge za dodelitev subvencije, ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 12. člena ZIUOOPE delodajalec vloži na Portalu za delodajalce Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje najpozneje v 15-ih dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa. Vloga je na voljo od 12. 6. 2020 in je le v elektronski obliki.

Vloga mora vsebovati:

 • - dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 12. člena tega zakona,
 • - podpisano izjavo, s katero se zaveže, da v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne bo kršil prepovedi odpuščanja iz drugega odstavka 18. člena tega zakona,
 • - soglasje za objavo podatkov o višini prejetih subvencij iz 20. člena tega zakona.
 • - Odločanje Zavoda: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje o vlogi odloči s sklepom v 15-ih dneh od prejema vloge. Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
 • - Pogodba: Delodajalec na podlagi sklepa z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje sklene pogodbo o subvencioniranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Pogodba mora zlasti vsebovati:
 • - predmet, višino, način izplačila subvencije,
 • - pogoje in način vračila subvencije,
 • - čas prejemanja subvencije,
 • - spremljanje, poročanje, sankcije za kršitve ter nadzor nad izvajanjem.
 • - Prejem subvencije: Subvencija se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. Subvencija se lahko kombinira tudi z drugimi ukrepi za podporo ohranjanju delovnih mest, če kombinirana podpora ne povzroči prekomernega nadomestila za stroške plač posameznega delavca. Sorazmerno nižja subvencija se izplača pri odsotnosti z dela, določeni z zakonom.
 • - Česa ne sme narediti delodajalec?: V skladu z 2. točko 18. člena ZIUOOPE delodajalec ne sme:
 • - v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega