Danes je 14.8.2020

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nezmožnosti za opravljanje dela (vzorec)

5.7.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

3.12 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nezmožnosti za opravljanje dela (vzorec)

Urška Krivec, univ. dipl. prav

Odprite vzorec v Wordu

V skladu s četrto alinejo 1. odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v povezavi s 116. členom ZDR-1 in v skladu z določbo 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI) ter določbami 102. in 103. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1), upoštevaje tudi _________________________________ [vstaviti kolektivno pogodbo (ali več teh), ki zavezujejo delodajalca, ter morebitne splošne akte delodajalca] in na podlagi mnenja Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi št. _________ z dne ___________, je delodajalec ______________________________________ [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa _________________________ [vstaviti ime in naziv/funkcijo zastopnika delodajalca] dne ________ sprejel naslednjo

REDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI NEZMOŽNOSTI ZA OPRAVLJANJE DELA POD POGOJI IZ POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI INVALIDNOSTI

1. Pogodba o zaposlitvi z dne ________, za delo na delovnem mestu ___________ za nedoločen čas, sklenjena med delavcem ________________, rojenim ____________, stanujočim ____________________________ (v nadaljevanju: delavec) in delodajalcem ___________________________________________ [vstaviti naziv in sedež delodajalca] (v nadaljevanju: delodajalec) se iz razloga nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti po četrti alineji 1. odstavka 89. člena ZDR-1 redno odpove.

2. Delavec ni več zmožen opravljati dela na delovnem mestu, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, zaradi invalidnosti, delodajalec pa delavcu utemeljeno ne more zagotoviti opravljanja drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni zmožnosti, kot je ta ugotovljena z odločbo ZPIZ, št. _________ z dne ______, kar izhaja tudi iz mnenja Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, št _____ z dne _____.

3. Delavcu pripada odpovedni rok v trajanju _____ dni, ki začne teči naslednji dan po vročitvi te odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Po preteku odpovednega roka delavcu delovno razmerju pri delodajalcu preneha. Delavec in