Danes je 28.11.2021

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

2021-11-05

KDIS

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo

2021-11-10

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

2021-11-10

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

2021-11-10

Poročanje VKR FURS

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

2021-11-10

Poročanje Banki Slovenije 

Poročanje Banki Slovenije: statistika finančnih računov za za obdobje od 1. julija do 30. septembra  (določene institucionalne enote sektorjev 11, 12, 13)

2021-11-11

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

2021-11-15

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2021

2021-11-18

Izplačilo in oddaja REK-1

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

2021-11-18

Plačilo dajatev od plač FURS

Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

2021-11-18

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

2021-11-22

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

2021-11-22

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

2021-11-22

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

2021-11-30

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

2021-11-30

Plače regres 

Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)

2021-11-30

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

 

 


Pravne podlage za poročanje v tabeli za tekoči mesec

Ker se letos številne stvari spreminjajo nepričakovano zaradi trenutnih razmer, je tudi pri pregledu obveznosti poročanja po mesecih (koledarju) tako.

Inštitucije namreč med letom spreminjajo obveznosti. Tudi v letu 2021 pričakujemo kakšne spremembe pri obveznostih poročanja.

Zato koledarja poročanja za celo leto ni mogoče pripraviti. Objavljamo koledar za tekoči mesec.

Ker je v taki situaciji pomembno, da se pregledajo podlage za poročanje, v kateri so določeni tudi termini, smo pripravili spodnje tabele. Dosedaj smo pregledali podlage za obdobje januar-marec 2021.

Opis sprememb poročanja v marcu (podaljšanje v april) tukaj.

Obveznosti povezane z novo ureditvijo OSS (DDV pri čezmejnemu opravljanju storitev in prodaji blaga na daljavo) tukaj.

Tabela:  Podlage za obveznosti za poročanje v mesecu januarju

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Odložitev FURS predizpolnjenega OPSV v sistem eDavki (velja za OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVD, OPSVP)

Zavezancem iz 353.a člena davčni organ predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost vroči zavezancu za prispevke elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

353. člen ZDavP-2, 353.a člen ZDavP-2

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov, do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan

11. člen ZDavPR

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Akontacija davka se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 371. člen ZDavP-2

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

Predhodna akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 eurov. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 298. člen ZDavP-2

Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) - zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu

Akontacija davka se plača v trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 371. člen ZDavP-2

Plačilo trimesečnega obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

Predhodna akontacija se plača v trimesečnih obrokih., če znesek predhodne akontacije ne presega 400 eurov. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.

45. člen ZDavP-2, 298. člen ZDavP-2

Izdaja računa za dobave blaga, opravljene v drugo državo članico pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1, in za opravljene storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES

najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.

81. člen ZDDV-1.

Intrastat poročanje

med 1. in 15. v mesecu oz. zadnjim delovnim dnem pred 15. v mesecu za predhodni mesec.

Statistični urad, Letni program statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja za preteklo leto

do 15. januarja tekočega leta.

55. člen ZDavP-2, 329.a člen ZDavP-2

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS  (oz. takrat, ko je dan izplačila)

Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Plačnik davka mora predložiti obračun davčnih odtegljajev davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka.

134. člen ZDR-1. 283. člen ZDavP-2 in 284. člen ZDavP-2

Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)

Do 20. v mesecu za pretekli mesec

Obvestilo obveznikom poročanja poročil BST, KRD in SN v razmerah nevarnosti okužbe z novim koronavirusom

in Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (neur. prečišč. besedilo - osveženo 14.01.2021)

Posebni trimesečni obračuna DDV za unijsko in neunijsko ureditev VEM

Obračun DDV (obr. »Obračun DDV v non EU sistem OSS«, obr. »Obračun DDV v EU sistem OSS«, obr. Obračun DDV v uvozni sistem OSS«) predložen prek sistema VEM - portal eDavki (in ustrezno plačilo), je treba predložiti do konca meseca po davčnem obdobju po poteku trimesečja), na katero se nanaša obračun, to je do konca oktobra, januarja, aprila in julija.

DDV-O v EU in non-EU sistemu OSS

Poročilo o opravljenih storitvah iz tretjega odstavka 30.c člena ZDDV-1 za preteklo leto (DDV-TBE)

Davčni zavezanec mora davčnemu organu poslati poročilo o skupni vrednosti opravljenih TBE storitev z DDV v predhodnem koledarskem letu po posamezni državi članici in izjavo o izpolnjevanju pogojev za določitev kraja obdavčitve teh storitev po izvajalcu v elektronski obliki najpozneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

30.c člen ZDDV-1

Rekapitulacijsko poročilo ter obračun ter plačilo DDV

Davčni zavezanec predloži rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcijo znotraj Unije ali v katerem mora izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja. Poročilo iz prejšnjega stavka mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena tega zakona, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni proračun najpozneje v roku, v katerem mora predložiti obračun DDV iz 88. člena tega zakona.

77. člen ZDDV-1, 88. člen ZDDV-1, 92. člen ZDDV-1

Plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

Zavezanec za prispevke za socialno varnost iz prvega in četrtega odstavka 352. člena tega zakona mora predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu (Zavezancem iz 353.a člena davčni organ predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost vroči zavezancu za prispevke elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.), plačati pa najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če ni z zakonom drugače določeno.

353. člen ZDavP-2, 353.a člen ZDavP-2

Večstranski pobot

AJPES obvezni večstranski pobot zagotavlja enkrat mesečno, skladno z urnikom, ki ga objavi na svoji spletni strani.

7. člen Pravil o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV

Če ni s tem zakonom drugače določeno, mora davčni zavezanec obračun DDV predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora plačati DDV v državni proračun najpozneje v roku, v katerem mora predložiti obračun DDV iz 88. člena tega zakona. 

77. in 88. člen ZDDV-1

Obračun pavšalnega nadomestila DDV za kmetijska gospodarstva, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestil

Imetnik dovoljenja mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

95. člen ZDDV-1, 166. člen PZDDV.

Obračun davka na finančne storitve (DFS)

Davčni zavezanec mora davek plačati najpozneje zadnji delovni dan meseca, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun davka.

Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve Priloga 2

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) - četrtletje

Zavezanci predložijo podatke po tem navodilu: - za prvo četrtletje: od 10. aprila do 30. aprila tekočega leta; - za drugo četrtletje: od 10. julija do 31. julija tekočega leta;- za tretje četrtletje: od 10. oktobra do 31. oktobra tekočega leta; - za četrto četrtletje: od 10. januarja do 31. januarja naslednjega leta.

6. člen Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)

Podatki za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (KP-KDVP)

Osebe, zavezane za dajanje podatkov po tem členu, morajo podatke iz tega člena zakona dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.

339. člen ZDavP-2

Podatki za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (KP-IFI)

Osebe, zavezane za dajanje podatkov po tem členu, morajo podatke iz tega člena zakona dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.

15. člen Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, 339. člen ZDavP-2

Podatki za odmero dohodnine za preteklo leto (KP-KPD)

Osebe, zavezane za dajanje podatkov, morajo podatke iz tega člena dostaviti davčnemu organu in davčnemu zavezancu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto. Obrazec morate oddati od 1.1. do 31.1. za preteklo leto ali za tekoče leto, če je oddaja omogočena.

337. člen ZDavP-2, e-davki

Popis izdanih in prejetih neplačanih računov (davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji) do 31. decembra (DDV-SEZPR)

Popis neplačanih računov mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu v elektronski obliki najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.

136. člen ZDDV-1

Poročanje neobdavčenih izplačil v decembru, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu

Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem Obračunu davčnih odtegljajev pa izpolni le podatke o izplačevalcu in podatke o vrsti dohodka. O teh dohodkih, se poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili izplačani.

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Priloga 1 Oblika in način predložitve podatkov

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju (obrazec 1-ZAP/M)

Poročevalske enote sporočajo AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno, in sicer ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje pa do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1-ZAP/M), vir: Ajpes.

Obrazec Izplačilo regresa za letni dopust

Ob vsakem izplačilu (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)

Vir: Ajpes

Poročanje o letnem prometu za preteklo leto v posamezni državi članici, če je bil presežen limit pri prodaji blaga na daljavo (DDV-PD)

Velja namreč, da je pri prodaji blaga na daljavo kraj dobave kraj, kjer se pošiljanje ali prevoz kupcu konča, če vrednost opravljenih dobav v isto državo članico preseže prag 35.000 ali 100.000 evrov, ki ga določi posamezna država članica. Dokler ta prag v posamezni državi članici ni presežen, je kraj obdavčitve v državi članici, kjer se začne pošiljanje ali prevoz blaga. Ne glede na ta pogoj pa se davčni zavezanec lahko odloči, da bo kraj obdavčitve namembna država članica. V tem primeru mora izbiro priglasiti davčnemu organu in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti. Če je kraj obdavčitve dobav blaga na daljavo v drugi državi članici, mora davčni zavezanec do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so opravljene te dobave, v elektronski obliki poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici, o obdobju poročanja in identifikacijski številki za DDV v namembni državi članici ter o datumu začetka oz. konca identifikacije za DDV v tej državi članici.

20. člen ZDDV-1

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1(PD-O)

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca, in sicer za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.

92.a člen ZDDV-1

Posebni obračun DDV (mednarodni občasni cestni prevoz potnikov)

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja v elektronski obliki.

137.e člen ZDDV-1

Dostava podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize

Zavezanec za dajanje podatkov mora podatke iz tega člena dostaviti davčnemu organu in zavezancu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.

8. člen ZDDDČPNO

Poročanje za naknadna vplačila in kapitalske rezerve FURS (KP-NV)

Podatki se poročajo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto, pri čemer se podatki prvič poročajo do 31. januarja 2021 za leto 2020. Do 31. 1.2021 se dostavijo tudi podatki o stanju naknadnih vplačil in pripisov kapitalskim deležem na dan 1. 1. 2020. V primeru, da je rok za predložitev podatkov o naknadnih vplačilih družbenikov - fizičnih oseb v gospodarske družbe nedelovni dan, se rok premakne na naslednji delovni dan.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah, priloga 2. Fu.gov.si https://bit.ly/2Y1JiEQ

Poročanje o čezmejnih aranžmajih sklenjenih od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 posredniki iz prvega odstavka 255.o člena ZDavP-2 predložijo podatke v 30 dneh od 1) dneva po tem, ko je tržni aranžma na voljo za izvajanje,2) dneva po tem, ko je posebej prilagojeni aranžma pripravljen za izvajanje, ali 3) dneva, ko se izvede kakršna koli aktivnost, ki kaže na namero o izvajanju aranžmaja ali pomeni začetek izvajanja aranžmaja. Od 1. 1. 2021 posredniki iz drugega odstavka 255.o člena ZDavP-2 predložijo podatke iz prvega odstavka tega člena v 30 dneh od dneva po tem, ko so neposredno ali prek drugih oseb zagotovili pomoč oziroma svetovanje.

255.p člen ZDavP-2

Poročanje o čezmejnih aranžmajih sklenjenih med 1. 7. 2020 in 31. 12. 2020

Datum začetka 30-dnevnega obdobja za poročanje o čezmejnih aranžmajih sklenjenih med 1. 7. 2020 in 31. 12. 2020, je 1. januar 2021, torej se o teh aranžmajih poroča najkasneje konec januarja 2021.

Šest mesečni zamik prehodnih določb iz 41. člena novele Zakona o davčnem postopku –ZDavP-2L, na podlagi Direktive Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU, ki je začela veljati dne 27. junija 2020.

Opomba: V kolikor se rok za izpolnitev davčne obveznosti izteče na nedeljo, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika. Sobota velja za dan, ko se pri organu ne dela. To velja tako za fizične osebe, ki lahko svoje obveznosti izpolnijo tudi preko sistema eDavki, kot tudi za pravne osebe, ki so izpolnitev davčne obveznosti dolžne opraviti preko sistema eDavki. Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev, tukaj.

Tabela: Podlage za obveznosti za poročanje večmesečnih in letnih obveznosti v mesecu februarju (mesečne obveznosti so že v tabeli za mesec januar)

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Pisni zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitev že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto

V primeru iz prvega odstavka 285. člena tega zakona lahko davčni zavezanec rezident uveljavlja dejanske stroške v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine v skladu s tretjim odstavkom 267. člena tega zakona tako, da davčnemu organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek.

289. člen ZDavP-2

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane - FURS

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.

270. člen ZDavP-2

Poročanje Banki Slovenije: statistika finančnih računov za četrtletje (določene institucionalne enote sektorjev 11, 12, 13)

Obvezniki poročanja predložijo četrtletna poročila po tem navodilu: -  do 10. maja za prvo četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje: od 1. januarja do 31. marca); - do 10. avgusta za drugo četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje: od 1. aprila do 30. junija); - do 10. novembra za tretje četrtletje tekočega leta (poročevalsko obdobje: od 1. julija do 30. septembra); -  do 20. februarja za zadnje četrtletje predhodnega leta (poročevalsko obdobje: od 1. oktobra do 31. decembra).

I. Splošne določbe navodila za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

Obračun in plačilo davka na motorna vozila (DMV) od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije

Proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili iz druge države članice pridobi motorno vozilo pod pogoji iz 24. člena sestavi na podlagi evidenc mesečni obračun davka in ga finančni upravi predloži do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo. Davčni zavezanec obračunani davek plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost.

24. člen ZDMV-1

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (D-IFI)

Zavezanec mora napoved za odmero davka od dobička iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (tudi v primeru prestopnega leta) ali naslednji delovni dan, če je 28.2 nedelovni dan.

15. člen Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, 326. člen ZDavP-2, e-davki

Poročanje o čezmejnih aranžmajih sklenjenih med 25. 6. 2018 in 30. 6. 2020

Zadnji datum za poročanje o obstoječih čezmejnih aranžmajih sklenjenih med 25. 6. 2018 in 30. 6. 2020 za posrednike oziroma zadevne davčni zavezance je 28. 2. 2021.

Šest mesečni zamik prehodnih določb iz 41. člena novele Zakona o davčnem postopku –ZDavP-2L, na podlagi Direktive Sveta (EU) 2020/876 o spremembi Direktive 2011/16/EU, ki je začela veljati dne 27. junija 2020.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu za preteklo leto (Doh-KDVP)

Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. (tudi v primeru prestopnega leta).

326. člen ZDavP-2, e-davki

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za preteklo leto

Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. (tudi v primeru prestopnega leta).

326. člen ZDavP-2, e-davki

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU za preteklo leto

Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. (tudi v primeru prestopnega leta). Napovedi ni potrebno oddati pri obrestih do določene višine.

326. člen ZDavP-2, e-davki

Tabela: Podlage za obveznosti za poročanje letnih obveznosti v mesecu marcu (mesečne in večmesečne obveznosti so že v tabeli za mesec januar in februar)

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Izračun dejanskega odbitnega deleža in popravek nastalih razlik v obračunu DDV

Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža preteklega leta in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu za mesec februar tekočega leta. Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarsko trimesečje, pa nastale razlike popravi v davčnem obračunu za prvo davčno obdobje tekočega leta.

105. člen PZDDV

Oddaja davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

Davčni zavezanec mora predložiti davčni obračun davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ni s tem zakonom drugače določeno.

2. odstavek 297. člena ZDavP-2

Oddaja letnega poročila za gospodarske družbe, zadruge, podjetnike, podružnice, društva na AJPES ter Oddaja letnega poročila za samostojne podjetnike

Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. (54) Letno poročilo majhnih družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, in letno poročilo podjetnikov je treba zaradi javne objave v elektronski obliki predložiti AJPES v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave. (58) Družbe in podjetniki, razen podjetnikov, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v treh mesecih po koncu koledarskega leta poslati AJPES podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. (59)

54. člen ZGD-1, 58. člen ZGD-1, 59. člen ZGD-1

Oddaja obračuna davka od dohodkov  pravnih oseb (DDPO)

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

358. člen ZDavP-2

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

160. člen ZDR-1

Odgovorni član kmečkega gospodinjstva FURS priglasi obravnavo dohodka iz določene predelave lastnih pridelkov kot dohodka  v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo

Priglasitev se opravi najpozneje do 31. marca leta, za katero priglasi obravnavo iz prvega odstavka tega člena.

316.č člen ZDavP-2 

Tabela: Podlage za obveznosti za poročanje letnih obveznosti v mesecu maju  (premaknjene iz aprila) (mesečne in večmesečne obveznosti so že v tabeli za mesec januar, februar in marec)

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Razlika med plačano akontacijo in izračunanim DDPO za preteklo leto Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna, razen če ta zakon določa drugače. Davčni organ vrne preveč plačan znesek najpozneje v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. 370. člen ZDavP-2
Razlika med plačano predhodno akontacijo in izračunano akontacijo DohDej za preteklo leto Davčni zavezanec mora razliko med akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, izračunano v davčnem obračunu, in predhodno akontacijo dohodnine in davčnim odtegljajem, plačati v 30 dneh od dneva predložitve davčnega obračuna. 301. člen ZDavP-2

Vir: Predpisi Zakonodaja on-line

Tabela: V mesecu septembru tudi letna obveznost

 Obveznost za poročanje

Rok

Podlaga, vir

Oddaja zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU za preteklo koledarsko leto

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila DDV v drugi državi članici, vloži zahtevek za vračilo pri davčnem organu v elektronski obliki. Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec vložiti najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan. Šteje se, da je zahtevek vložen, če je davčni zavezanec v zahtevku navedel vse podatke, ki jih zahteva država članica vračila.

74.h člen ZDDV-1

Vir: Zakonodaja on-line

November 2020

1.11.2020
 • Koledar poročanja: Zadnji dan za izplačilo regresa (v primeru likvidnostnih težav/kolektivnih pogodb)
10.11.2020
 • Koledar poročanja: Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
 • Koledar poročanja: Odložitev FURS predizpolnjenega OPSV v sistem eDavki (velja za OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVD, OPSVP)
 • Koledar poročanja: Poročanje Banki Slovenije: statistika finančnih računov III četrtletje 2020 (določene institucionalne enote sektorjev 11, 12, 13)
 • Koledar poročanja: Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
 • Koledar poročanja: Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
13.11.2020
 • Koledar poročanja: Obračun in plačilo požarne takse za oktober 2020
15.11.2020
 • Koledar poročanja: Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2020 (od 1.11. - 15.11.)
 • Koledar poročanja: Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
 • Koledar poročanja: Predložitev OPSVZ/L/K/D/P, v primeru neprejetja ali nestrinjanja s predizpolnjenim OPSV
 • Koledar poročanja: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente
18.11.2020
 • Koledar poročanja: Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Koledar poročanja: Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
19.11.2020
 • Koledar poročanja: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
20.11.2020
 • Koledar poročanja: Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P
 • Koledar poročanja: Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
 • Koledar poročanja: Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
30.11.2020
 • Koledar poročanja: Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Koledar poročanja: Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Koledar poročanja: Poročanje neobdavčenih izplačil v oktobru, za katera ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu
 • Koledar poročanja: Popis - uskladitev dejanskih stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev s stanji v glavni knjigi (najmanj enkrat letno, ne nujno na koncu leta)
Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji